TableStyles II

Date 2006/12/26 3:01:22 | Topic: Scripts

In this tool you can define Cell Styles, Row/Col Styles and TableStyles (in test phase) which can be applied to cells, rows or columns in a table, like you can do it for text paragraph or for characters in InDesign itself. Skrypt ten pozwala definiować i używać style Komórkowe, Wierszowo-Kolumnowe i Tabelkowe (końcowe testy). Styli tych można używać podobnie jak styli znakowych lub akapitowych.

A Cell Style carries informations about :
- Text options in a cell,
- Outer edges
- Inner edges
- Fill color
- inside Margins
- cell Size

Click ADD EMPTY if you want to add blank CellStyle.

Select in InDesign styled range of cells and click READ FROM ID - tool will read all infos and show them in CellStyle options - you need to mark options which should be set by clickind APPLY style.
Styl Komórkowy przechowuje informacje o:
- opcjach tekstowych
- krawędziach zewnętrznych
- krawędziach wewnętrznych
- kolorze wypełnienia
- marginesach wewętrznych
- wymiarach komórki

Aby dodać nowy pusty styl komórkowy należy kliknąć ADD EPMTY.

Można również zaznaczyć ostylowany obszar wzorcowy i kliknąć READ FROM ID - zostanie dodany nowy styl z odczytanymi parametrami zaznaczonego obszaru w InDesignie. Następnie należy zaznaczyć (ptaszek w kolumnie SET) opcje które chcemy aby zostały przypisane po kliknięciu APPLY.Text Options carries informations about :
- Paragraph Style
- Rotation Angle (0/90/180/270)
- Vertical justification (top/center/justified/bottom)
- Clip Content
Opcje Textowe:
- Styl Akapitowy
- Kąt Obrotu (0/90/180/270)
- Justowanie Pionowe (górne / wyśrodkowane / wyjustowane / dolne)
- Przycinanie zawartości


Outer Edges consist of 4 edges - Top/Left/Right/Bottom, every of it carries informations about stroke params:
- color
- color tint
- overprint
- gap color
- gap tint
- gap overprint
- type
- weight
Parametry krawędzi zewnętrznych - górnej / lewej / prawej / dolnej:
- kolor
- tinta koloru
- nadruk
- kolor przerwy
- tinta koloru przerwy
- nadruk przerwy
- typ
- grubość


Inner Edges consist of 3 edges - Row/Column/Diagonal, every of it carries same informations like Outer Edges:
- color
- color tint
- overprint
- gap color
- gap tint
- gap overprint
- type
- weight
Diagonal edge carries three more options:
- in front
- top-left/top-right

Krawędzie wewnętrzne - międzywierszowe / międzykolumnowe / ukośne:
- kolor
- tinta koloru
- nadruk
- kolor przerwy
- tinta koloru przerwy
- nadruk przerwy
- typ
- grubość
Linie ukośne zawierają 3 dodatkowe opcje:
- linie na wierzchu
- z góry w lewo / z góry w prawo


Fill carries informations about :
- cell background color
- tint
- overprint

Wypełnienie:
- kolor wypełnienia
- tinta wypełnienia
- nadruk wypełnienia
Because you can select any option you want to style - you can easily change color of table without carrying about tint values - somthing like setting ColorFilter.
Just select ONLY new color without marking any other options - when you select table and click APPLY - tool wil only change applied color - without changing tint values.
And you can do vice versa - set tint value and unmark color.
Ponieważ można dowolnie wybierać parametry które chcemy przypisywać - ustawienie tylko koloru wypełnienia bez uaktywniania zmiany wartości tinty - przy stylowaniu obszaru/tabelki zadziała jak nałożenie filtru koloryzującego - zostaną zachowane wartości tint w komórkach - zmieni się tylko kolor. Można róznież uzyskać efekt odwrotny - zminę wartości tinty bez martwienia sie o zastany kolor.Margins carries informations about four inside magins - top/left/right/bottom.
Marginesy wewnętrzne - górny / lewy / prawy / dolny


Size carries informations about :
- width of cell
- height of cell
- AutoGrow option
Rozmiar:
- szerokość
- wysokość
- blokowanie wysokości


A Row/Col Styles carries informations about 9 CellStyles:
- Header
- Data_I
- Data_II
- Data_III
- GR_Header
- GR_Data_I
- GR_Data_II
- GR_Data_III
- Footer

Data_I, Data_II and Data_III give you ability to define alternating pattern - similar to InDesign option but up to 3-level.

If you activate GR_Header you can define up to 3-level alternating pattern style as groups - tool will analyze first or last cell for empty or merge. If cell meet this condition - tool will start sub-group here - style sub-header and will style alternating pattern - if of course you define it.
Style Wierszowo/Kolumnowe zbudowane są z 9 styli Komórkowych:
- nagłowek
- dane_I
- dane_II
- dane_III
- nagłówek grupy
- grupa dane_I
- grupa dane_II
- grupa dane_III
- stopka

dane_I, dane_II i dane_III pozwalaja na zdefiniowanie naprzemiennego wypełnienia - podobnie jak w InDesignie - ale 3-poziomowego.

Aktywacja nagłówka grupy pozwala na stylowanie naprzemienne podgrup - w zależności od tego czy pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu jest pusta lub też połączona z sąsiednią.
This article comes from Adobe Scripts - Scripts to automate InDesign Photoshop Illustrator.
http://www.adobescripts.com

The URL for this story is:
http://www.adobescripts.com/article.php?storyid=32