Mainmenu
Search
New Downloads
New Descriptions
   
Scripts : Wielopoziomowa reNumeracja / MultiLevel reNumbering    

2005-10-18 23:31

New version Nowa - rozbudowana i przebudowana wersja

Posted by dtp on 2006/4/11 0:35:38 (18632 reads) Read More... | 6146 bytes more | Comments?

   
Scripts : UpdateTableFromExcel    

Script allow you to refresh table content - WITHOUT losing formatting Skrypt pomaga w odświeżaniu zawartości tabel - BEZ utraty formatowania

Posted by dtp on 2006/3/4 17:15:18 (14075 reads) Read More... | 4454 bytes more | Comments?

   
Scripts : ImportExport Text from Illustrator    

Extracting and reintegrating text from Adobe Illustrator CS files WITHOUT loosing formatting. General window once the tool is started:


Prior to export please save AI file in the different location in the case of any issue during the export it will be easy to repeat the process.

Posted by robin on 2006/2/28 23:03:53 (13967 reads) Read More... | 4557 bytes more | Comments?

   
Scripts : Make Catalog    

Script places graphics files from specified catalog, in specified number of rows & cols or create empty frames.
Skrypt Wstawia pliki graficzne z określonego katalogu w podanej ilości kolumn i wierszy lub też tworzy puste ramki.


Insertion could be in rows or columns.
Wstawianie może odbywać się rzędami lub kolumnami.


New script window / Nowe okno skryptu
- Margins TOP/LEFT - odstępy od punktu (0,0),
- Image WIDTH/HEIGHT - szerokość/wysokość obrazka - można wpisać ręcznie, a można też wskazać dowolny prostokąt i kliknąć:
- GET SIZE (from current selection) - skrypt pobierze wymiary wskazanego obiektu,
- Gaps HORIZ/VERT - odstęp pomiędzy wstawianymi obrazkami - poziomy/pionowy,
- Resolution COLUMNS/ROWS - ilość kolumn/wierszy,
- Insert in rows - wstawianie wierszami,
- Insert in cols - wstawianie kolumnami,
- Create empty - powstaną puste ramki.

Posted by dtp on 2006/2/27 2:01:41 (17737 reads) Read More... | 8331 bytes more | Comments?

   
Scripts : PhotoEdit    

Script helps in update/resample/crop/refresh photos.
Script need to work Photoshop and Illustrator
Script show size and DPI bitmap files: GIF, TIF, JPG, BMP, PSD, EPS.
Vector files AI, PDF, EPS don't have info about DPI.


Skrypt wspomaga uaktualnianie, resamplowanie, cropowanie i zmianę wymiarów zdjęć.

Skrypt wymaga Photoshopa i Illustratora.
Skrypt pokazuje rozdzielczość i wymiary plików bitmapowych: GIF, TIF, JPG, BMP, PSD, EPS.
Pliki AI, PDF, EPS wektorowe nie posiadaja informacji o rozdzielczości.


2006-01-18 00:50

NEW VERSION

Now you can do:
- set different parameters for each link separatelly.
- convert color space from ANY to RGB/CMYK/GRAY/LAB.
- sort with multiple columns - hold CTRL when click on next header column.
- group and sort with multiple columns each group separatelly.
- update link from script

NOWA WERSJA

Teraz można ustawić dla każdego obrazka indywidualne opcje.
Teraz można dokonać konwersji kolorystycznej - z dowolnej przestrzeni do RGB/CMYK/GRAY/LAB.
Teraz można sortować wg kilku kolumn - należy przytrzymac CTRL w czasie klikania na nagłówek kolejnej kolumny.
Teraz można grupować i sortować wg kilku kolumn w ramach każdej grupy oddzielnie.

Posted by dtp on 2006/1/18 1:05:36 (16781 reads) Read More... | 6163 bytes more | Comments?

   
Scripts : Mini_Impozycja / Mini_Imposition    

Posted by dtp on 2005/12/3 12:32:38 (22973 reads) Read More... | 7976 bytes more | Comments?

   
Scripts : StylesManager    

Script show ParagraphStyles as tree.

Skrypt pokazuje drzewiastą wersję zależności styli.

Posted by robin on 2005/11/28 12:58:36 (9182 reads) Read More... | 9339 bytes more | Comments?

   
Scripts : SerialPrintExport    

Skrypt rozbija dokument na poszczególne strony - jako PDF albo PostScript - oczywiście wg. wybranego stylu.

Script Print or Export document as separated pages - as PDF or PostScript - with selected preset.

Posted by dtp on 2005/9/2 10:53:30 (6495 reads) Read More... | 2179 bytes more | Comments?

   
Scripts : RegExpSearch - Create Index    

Budowanie indeksu z zawartości stylu znakowego / Create index from Character Style

Posted by dtp on 2005/8/29 18:34:19 (7992 reads) Read More... | 1054 bytes more | Comments?

   
Scripts : RegExpSearch & Replace    

RegExpSearch: Selektywne wyszukiwanie i zastępowanie / RegExpSearch: Selective search and replace

Posted by dtp on 2005/8/29 18:34:02 (9114 reads) Read More... | 7597 bytes more | 1 comment

« 1 (2) 3 4 »