Mainmenu
Search
   
Scripts : ŻywaPagina / RunningHeader    

Skrypt do ŻywejPaginy / Script for create RunningHeader

Skrypt służy do układania ŻywejPaginy. W zależności od położenia ramki docelowej - może to być górna, dolna, bądź też boczna :)
Skrypt wyszukuje teksty ostylowane wybranym stylem znakowym, kopiuje pierwsze wystąpienie danego stylu na lewej stronie i ostatnie wystąpienie na prawej stronie, a w przypadku gdy na danej stronie nie ma nic wybranym stylem - kopiuje ostatnie wystąpienie z poprzedniej strony, ew. ostatnie z ostatniej na której coś było.
Scripts helps in creation of running headers (in fact, it can create running headers, footers or sidebars, according to position of target frame).
Script searches for text carrying selected (‘control’) character style and copies first occurrence on left page and last on right page to target frames. If there is no control character style on current page, script uses last occurrence from previous pages.


Kilka uwag na początek / First things first ...:

Należy stworzyć nowe strony wzorcowe (MasterPage) - najwygodniej poprzez stworzenie duplikatów stron oryginalnych. Należy zmienić nazwy tych duplikatów dodając na końcu "_RH".Script require creation of new master pages for it’s use – most convenient way to do it is to duplicate existing masters. Such duplicates should have names ending with "_RH".
Jak widać na powyższym przykładzie:
- "A-Wz" ma swój odpowiednik "A-Wz_RH",
- "B-Wz" nie ma swojego odpowiednika,
- "C-Wz" ma swój odpowiednik "A-Wz_RH".

Skrypt w czasie pracy sprawdza, czy istnieje MP o nazwie jak przypisana MP z koncówką "_RH". W przypadku braku takiej MP, skrypt nic nie kopiuje (bo nie ma wzorca ramki tekstowej), ale pobiera pierwszą i ostatną treść do ŻywejPaginy aby ew. użyć jej na następnej stronie.

Po utworzeniu duplikatów MP na których chcemy umieszczać ŻywąPagine, należy również skasować całą ich dotychczasową zawartość i stworzyć dwie nowe ramki tekstowe, w których ma być wstawiana treść ŻywejPaginy - po jednej ramce dla lewej i prawej strony. Obie ramki proszę nazwać identycznie - "rh". W ramkach tych możemy wpisać jakieś teksty, a miejsce w które będzie wstawiana treść ŻywejPaginy oznaczamy stylem znakowym "rh" (małymi literami). Dzięki temu, możemy w tej samej ramce mieć np. automatyczny numer strony, treść ŻywejPaginy i dodatkowo np. numer rozdziału albo jego nazwę - symetrycznie na rozkładówce (czyli lewa i prawa strona - "lustro")
As you can see in previous example:
- "A-Wz" has its equivalent "A-Wz_RH",
- "B-Wz" has not equivalent,
- "C-Wz" has its equivalent "A-Wz_RH".

Script checks for existence of Master Page named like applied MP with end "_RH" attached. If not, script does not copy anything (for lack of text frame source), but gets first and last to RunningHeader to be used on subsequent page.

When you create duplicates for MPs, on which Running Headers will be placed, you should also remove all them actual content and create two new text frames as placeholders for Running Header — one for left and one for right page. Both frames should be named identically: "rh". These may contain any text, but you must mark place to insert Running Header using character style named "rh" (small letters). This way you can use same frame for other purposes, like automatic page number, Running Header content and chapter name or number, symmetrically on spread (with “mirrored” left and right page).


Zawartość "A-Wz_RH"Contents of "A-Wz_RH"Zawartość "C-Wz_RH"Contents of "C-Wz_RH"Zamiast tekstu i skrypt będzie wstawiał treść ŻywejPaginy (zwroty te są przykładowe)Script replace and with RunningHeader contents ( and are only examples)


W preferencjach proszę ustawić opcje jak poniżej.Set preferences as on picture below (units: millimeters, starting point – spread).Zaczynamy / Go on ...

Poniżej okno skryptu zaraz po uruchomieniu. / Script window on startup:Start - rozpoczyna procedurę kopiowanie tekstu
Refresh - odświeża tylko zawartość - co działa błyskawicznie. Jeżeli wystąpi brak ramki tekstowej na którejś ze stron - zostanie ona dodana.
Lista styli znakowych - z listy tej wybieramy styl, którym jest oznaczone źródło danych do generowania ŻywejPaginy.
Start – starts copying text to Running Headers’ frames
Refresh – refreshes content (very fast). If there is no ‘rh’ frame on any page, it will be added.
Character styles list – you select ‘control’ style from it (style, which marks source for Running Header generation).


Pierwsza strona przerabianego wątku. / First page of Story

Skrypt nie umieścił ramki bo strona ta, ma przypisana MP "B-Wz", a ta MP nie ma swojego odpowiednika z końcówką "_RH" - bo nie chcemy aby na pierwszej stronie była ŻywaPagina.

Druga rozkładówka przerabianego wątku (strony 2-3).

Na tej rozkładówce widzimy "normalną" postać ŻywejPaginy.

Trzecia rozkładówka przerabianego wątku (strony 4-5).

Na stronach tych brak ŻywejPaginy - bo przypisana MP to "B-Wz" - ta sama co do strony pierwszej.

Czwarta rozkładówka przerabianego wątku (strony 6-7).

Przykład, gdy brak jest danych źródłowych do ŻywejPaginy. Pomimo tego, że poprzednia strona nie miała ŻywejPaginy - skrypt przeanalizował ją i ma potrzebne dane do umieszczenia na aktualnej stronie - słowo "Ajatasattu".

Inna rozkładówka przerabianego wątku (strony 42-43).

Przykład, gdy prawa strona nie zawiera danych do ŻywejPaginy (nadmiarowa ramka) - skrypt użył jako źródła danych ostatniego hasła z poprzedniej strony.


2004-VI-28
Dodałem funkcję TESTowania. Dzięki niej można sprawdzić jak będzie wyglądać ŻywaPagina na poszczególnych stronach.2005-I-06
Teraz można dodatkowo używać stylu akapitowego jako źródła danych.DODATKOWA UWAGA
Skrypt pozwala na wstawianie wielu informacji do ŻywejPaginy.

Aby to uzyskac należy:
- w ramkach na stronach wzorcowych (stworzonych wg. opisu powyżej) zdefiniować kilka obszarów - i ostylowac je różnymi stylami znakowymi

treść_1aaaatreść_2bbbbtresc_3

treść_1 - ostylowane stylem "rh_1"
treść_2 - ostylowane stylem "rh_2"
tresc_3 - ostylowane stylem "rh"

- uruchamiamy skrypt i wybieramy opcje START - wybierając źródło danych dla aktualnego położenia stylu znakowego "rh" (tresc_3)
- następnie zmieniamy nazwe stylu "rh" na np. "rh_" a nazwe stylu znakowego kolejnego "pola" - np. "rh_1" zmieniamy na "rh"
- wybieramy nowe źródło danych
- uruchamiamy skrypt w trybie REFRESHŚciągnij ŻywaPagina DEMO ID 2.0.2

Download RunningHeader DEMO ID 2.0.22005-04-03 21:38
dodałem możliwość dodawania jednego/kilku słów lub jednej/kilku liter

now you can add one or more Words or one or more Characters


Ściągnij ŻywaPagina CS - TimeTrial


Download RunningHeader CS - TimeTrial

Posted by dtp on 2005/4/3 21:36:30 (9697 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend

Poster Thread
Anonim
Posted: 2005/1/24 15:23  Updated: 2005/1/24 15:23
 Re: ŻywaPagina / RunningHeader
Ten skrypt, jak i wszystkie inne znajdujące się na tej stronie, polecam wszystkim. Skrypt ŻywaPagina ułatwia życie, pozwala oszczędzać czas i unikać stresów przy pozycjach mających kilkaset stron.Warto sie skusic na ten skrypt, a potem z założonymi rękami i przyjemnością patrzeć, jak żywepaginy same grzecznie wskakują na swoje miejsce.Ręczne wstawienie ŻP w książce mającej 500 str. zajęłoby mi kilka dni, a do tego trzeba by było kilka razy sprawdzać, czy wszystko jest na swoim miejscu. Dzieki temu skryptowi trwało to jakieś 5 minut i wszystko jest na swoim miejscu Gratulacje dla autor!
-->