Mainmenu
Search
   
Scripts : Multi FindReplace GREP    

Script helps in finding phrases where each character is styled with different Character Style. Found phrases can be changed by replacing contents and/or changing Character Style applied to each character separately.
Skrypt pozwala na wyszukanie i zamianę ciągów znaków, gdzie każdy znak wyszukiwanego ciągu może mieć przypisany inny styl znakowy. Zawartość znalezionych zwrotów może zostać zmieniona jak również mogą zostać zmienione przypisane style znakowe.Options:
Opcje:(a) - click if you want to use rule for this character
(b) - enter GREP expression or specific character - DO NOT enter GREP expressions where result could be empty or more than one character,
(c) - select Character Style applied to this character - or select [Any],
(d) - select if you want to replace content of found character with (e) contents,
(e) - new replacement character or string - could be empty,
(f) - select if you want to aaply Character Style from (g),
(g) - new replacement Character Style,

(a) - proszę zaznaczyć jeżeli chcesz wyszukiwać ten znak
(b) - wprowadź wyrażenie GREP lub konkretny znak - proszę NIE wprowadzać wyrażeń, których wynikiem może być zero lub więcej niż jeden znak,
(c) - wybierz styl przypisany do znaku - albo [Any] (dowolny),
(d) - zaznacz, jeżeli chcesz żeby zawartość znalezionego znaku została zamieniona na zawartość (e),
(e) - nowy znak lub kilka znaków - może być pusty,
(f) - zaznacz, jeżeli chcesz przypisać Styl Znakowy wybrany w (g),
(g) - nowy Styl Znakowy,

SEARCH will list all phrases fulfilling text criteria - (b). Script will select phrases fulfilling applied Character Style criteria - (c).

REPLACE will change selected phrases with new contents and/or apply new Character Styles - but only if corresponding (d) and (f) options are selected.

Kliknięcie SEARCH wyszuka wszystkie zwroty spełniające kryterium tekstowe - (b). Zostaną zaznaczone zwroty spełniające kryterium przypisania Styli Znakowych - (c).

REPLACE zamieni zaznaczone zwroty - zgodnie z wybranymi opcjami (d) i (f).

You can define options for up to 8 characters. First unchecked (a) option will end rule.
Można zdefiniować opcje dla maximum 8 znaków. Pierwsza niezaznaczona opcja (a) kończy regułę.


This example search for 3 characters where:
- first character is any letter - GREP [\l\u] - and have applied Character Style "haslo",
- second character is space with any Char Style applied,
- third character is also any letter with applied any Char Style.

Przykładowy ekran pokazuje:
- pierwszy znak musi być literą - GREPowe wyrażenie [\l\u] - i musi mieć przypisany styl znakowy "haslo",
- drugi znak musi być spacją i może mieć przypisany dowolny styl znakowy,
- trzeci znak również musi być literą i może mieć przypisany dowolny styl znakowy.

Demo version return only first 20 found items.
Demo zwraca tylko 20 pierwszych wyników wyszukania.

Posted by robin on 2010/1/18 11:19:46 (8576 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->