Mainmenu
Search
   
Scripts : MathType2ID    

Script will help you to arrange Equations from MathType.
Skrypt pomaga w układaniu wzorów z MathType.Script's window is really simple :) Only two buttons:
Okno skryptu jest niezbyt skomplikowane :) Zawiera tylko dwa przyciski:First button - RE-SET BASELINE - will move equations up - so it's baseline will match baseline of surrounding text:
Pierwszy przycisk - RE-SET BASELINE - dopasowuje linię bazową wzoru do linii bazowej otaczającego tekstu:


Now you can use second button - ARRANGE EQUATIONS - which will set proper spaces before/after equations:
Teraz można użyć drugiego przycisku - ARRANGE EQUATIONS - nastąpi dopasowanie odstępów przed i po wzorach:Below you can see all three steps - but without frames:
Poniżej można zobaczyć trzy powyższe obrazki bez ramek:But before you use script - you need to prepare WORD document - you need to export Equations to EPSs and convert it in WORD to something like this:
Ale zanim będzie można użyć skryptu - należy odpowiednio przygotować materiał źródłowy - czyli plik WORD'a. W tym celu należy przy użyciu MathType wyexportować wzory jako pliki EPS i przekonwertować je do postaci jak poniżej:

5. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej, której wykres otrzymano w wyniku przesunięcia wykresu funkcji <<0009.eps>> o wektor <<0010.eps>>. 6. Wykres funkcji <<0011.eps>>przesuń o wektor <<0012.eps>>. Napisz wzór otrzymanej funkcji i podaj jej własności. a) <<0013.eps>> <<0014.eps>> b) <<0015.eps>> <<0016.eps>> c) <<0017.eps>> <<0018.eps>> d) <<0019.eps>> <<0020.eps>> e) <<0021.eps>> <<0022.eps>>

Now you should run macro ReplaceMTEquations(*) which will place exported EPSs as linked files so you can place WORD document into InDesign document. Exported EPSs should be located in sub-folder "Equations" in folder where your WORD document is located. Now you can import your WORD document into InDesign and run script :)
Teraz należy jeszcze tylko uruchomić makro ReplaceMTEquations(*), które wstawi z powrotem pliki EPS jako pliki podlinkowane. Pliki EPS powinny być umieszczone w podfolderze "Equations" w katalogu w ktorym jest plik WORD'a. Taki plik WORD'a można wstawić do InDesigna i uruchomić skrypt :)

(*) ReplaceMTEquations macro you can find in ZIPed archive with script - to add it to WORD you need to run WORD, press ALT+F11 (menu TOOLS -> MACRO -> VISUAL BASIC EDITOR), then go to the end of macros file (or press CTRL+End) and place contents of ReplaceMTEquations.txt file.
(*) Makro ReplaceMTEquations znajduje się w paczce razem ze skryptem - aby dodać je do WORD'a należy uruchomić WORD'a, nacisnąć ALT+F11 (menu TOOLS -> MACRO -> VISUAL BASIC EDITOR), następnie przejść na koniec pliku z makrami (lub nacisnąć CTRL+End) i wstawić zawartość pliku ReplaceMTEquations.txt.

Demo version process only last 10 equations.
Wersja demo przetwarza tylko 10 ostatnich wzorów

Posted by robin on 2009/10/27 1:01:34 (11087 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->