Mainmenu
Search
   
Scripts : Para2Anchored    

Script will help you to convert Paragraphs with applied selected Paragraph Styles to Anchored TextFrames. Skrypt pomaga w konwersji Akapitów ostylowanych wskazanym Stylem Akapitowym na ramki zakotwiczone.


After running script you need to click button marked @ to reload info about your currently opened document.
From first dropdown list you need to select ParaStyle you want to convert to Anchored TextFrames.
If you want to convert more paragraphs - you need to click on EXTEND SELECTION checkbox.
Po uruchomieniu skryptu należy kliknąć na przycisk oznaczony @ aby zainicjować skrypt.
Z pierwszej listy należy wybrać StylAkapitowy, na podstawie którego skrypt odnajdzie akapity do przetworzenia.
Jeżeli istnieje potrzeba przetworzenia również kolejnych akapitów - należy uaktywnić opcję EXTEND SELECTION.

Now you can decide if you want to convert more paragraphs by searching for paragraph with applied selected ParaStyle - by selecting TO NEXT PARA WITH APPLIED PARASTYLE or you can set exact number of next paragraphs to convert to Anchored TextFrames - by selecting NEXT PARAS.

Teraz należy zdecydować, czy te dodatkowe akapity mają być wybierane na podstawie przypisanego stylu akapitowego - opcja TO NEXT PARA WITH APPLIED PARASTYLE, czy też ma to być na sztywno określona liczba kolejnych akapitów - opcja NEXT PARAS.
If you select TO NEXT PARA WITH APPLIED PARASTYLE - you can set more options:
option INCLUDING THIS PARAGRAPH - this paragraph will be converted to Anchored TF
option ONLY IF IT IS IN xx NEXT PARAS - you can tell to script how many next paragraphs should be checked for second ParaStyle

Jeżeli wybrana zostanie pierwsza opcja - TO NEXT PARA WITH APPLIED PARASTYL, należy zdecydować:
czy poszukiwany dodatkowy akapit ma również zostać przekonwertowany - INCLUDE THIS PARAGRAPH,
w ilu kolejnych akapitach ma być poszukiwany wskazany styl akapitowy - ONLY IF IT IS IN xx NEXT PARAS
If you select NEXT PARAS - you can set exactly how many next paragraphs should be converted to Anchored TF.

Jeżeli wybrana zostanie opcja NEXT PARAS - należy z listy wybrać ile kolejnych akapitów ma zostać przekonwertowanych.

Now you can select label assigned to TextFrame which should be used as "template" for Anchored TFs - but to get this list you need to prepare your document before you run script. You need to add TextFrame on first Spread - somewhere on pasteboard outside of first page and format this TextFrame - set size, vertical text alignment, colors, ObjectStyle, etc. but not TextFormatting - this will be taken from copied text. You also need to set Label to this TextFrame.

Następnie należy wybrać z listy "nazwę" wzorcowej ramki textowej, która ma zostać użyta jako wzorzec przy konwersji. Żeby móc wybrać taką ramkę - należy ją najpierw przygotować - przed uruchomieniem skryptu. W tym celu należy na pierwszej rozkładówce - gdzieś poza obszarem strony - dodać Ramkę Tekstową, nadać jej etykietę (label) i zdefiniować jej wygląd - ustawić szerokość, wysokość, określić pionowe wyrównanie tekstu, kolor wypełnienia i obrysu - lub po prostu przypisać StylObiektowy.
The last part - you can decide what should be done to found text:
- DO - CUT (delete from main text and move to Anchored TF) or COPY (leave original text in main story),
- WHAT - TEXT (usefull if you select CharStyle as main search object) or PARAGRAPH (whole paragraph(s) even if you select CharStyle as main search object),
- PLACE AT - BEGIN (front of paragraph) or END (end of paragraph),
- MOVE TO - PREVIOUS (move Anchored TF to previous paragraph), SAME (leave anchor point in same paragraph) NEXT (move Anchored TF to next paragraph).

Na końcu należy ustawić sposób umieszczenia Zakotwiczonych Ramek.
Opcja DO - czy znaleziony fragment textu ma zostać wycięty z głównego wątku - CUT, czy ma pozostać - COPY.
Opcja WHAT - co ma zostać traktowane jako blok do przetworzenia - TEXT (jeżeli został wybrany Styl Znakowy jako cel poszukiwań) czy PARAGRAPH (czyli zawsze będzie/będą wybierany(e) całe akapit(y)).
Opcja PLACE AT - gdzie ma być umieszczona Zakotwiczona Ramka - BEGIN - czy na początku, czy na końcu - END akapitu.
Opcja MOVE TO - czy Zakotwiczona Ramka ma zostać przeniesiona do poprzedniego - PREVOIUS czy następnego - NEXT, akapitu. Wybranie SAME jest możliwe tylko w przypadku wybrania Stylu Znakowego jako głównego celu poszukiwań.
You can also select option FIT - if you want to fit Anchored TF to copied text.
Option RESTORE WIDTH will restore original width of Anchored TF if it was changed after FITing.

Opcja FIT spowoduje dopasowanie rozmiarów Zakotwiczonej Ramki do wymiarów tekstu.
Opcja RESTORE WIDTH przywróci oryginalną szerokość Zakotwiczonej Ramki - jeżeli została ona zawężona w wyniku użycia opcji FIT.

Now you can select any TextFrame of your Main Story and click START :)

Teraz już można wybrać dowolną Ramkę Tekstową wątku do przerobienia i kliknąć START :)


Below you can see example configuration and effect - before and after running script.

Poniżej można zobaczyć przykładową konfigurację skryptu i efekt działania.


Posted by robin on 2009/10/21 11:47:41 (7299 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->