Mainmenu
Search
   
Scripts : RunningHeader II    

Skrypt Tworzy Żywą Paginę Script create RunningHeaders


Najpierw trzeba przygotować dokument.
Proszę przejść na StronęWzorcową i dodać odpowiednie RamkiTextowe:

1) jeżeli chcesz stworzyć ŻywąPaginę dla Rozkładówki - dodaj JEDNĄ RamkęTextową na Rozkładówce i nadaj jej etykietę RH_SPREAD (bez ENTER'a na końcu)
Before you start, you need to prepare document.
Go to MasterPage and add TextFrame(s):

1) if you want to create RunningHeader for Spread - add ONE TextFrame per Spread and Label it RH_SPREAD (don't hit ENTER on the end of label)

2) jeżeli chcesz stworzyć ŻywąPaginę dla Stron - dodaj JEDNĄ RamkęTextową na każdej Stronie i nadaj im etykietę RH_PAGE (bez ENTER'a na końcu) 2) if you want to create RunningHeader for Pages - add ONE TextFrame per Page and Label it RH_PAGE (don't hit ENTER on the end of label)

3) jeżeli chcesz stworzyć ŻywąPaginę dla każdego Łamu - dodaj JEDNĄ RamkęTextową dla każdego Łamu i nadaj im etykietę RH_COLUMN_N (bez ENTER'a na końcu) gdzie "N" = "A" dla pierwszego Łamu, "B" dla drugiego Łamu, ... 3) if you want to create RunningHeader for TextColumns - add ONE TextFrame per TextColumn and Label it RH_COLUMN_N (don't hit ENTER on the end of label) where "N" is "A" for first text column, "B" for second text column, ...Musisz również stworzyć StyleZnakowe RH_FIRST i RH_LAST i przypisać je do odpowiednich miejsc w tekście You also need to create CharacterStyles RH_FIRST and RH_LAST and set it to places where you want to have RunningHeader contentsTeraz możesz zacząć tworzyć ŻywąPaginę.

Wybierz dowolną RamkęTextową wątku który chcesz obrobić i uruchom skrypt (ew. kliknij INIT jeżeli nic nie wybrałeś wcześniej). Wybierz CharacterStyle lub ParagraphStyle jako źródło danych dla ŻywejPaginy. Przykładowo - wybierz ParagraphStyles i kliknij Make List - skrypt stworzy liste wszystkich pierwszych i ostatnich słów na rozkładówce/stronie/w_łamie.
Now you can start.

Run script and select any TextFrame of your main story and click INIT. You can select CharacterStyle or ParagraphStyle as source for RH. For example - select ParagraphStyle and click Make List - script will collect all first and last words per spread/page/text_column.


Kiedy skrypt skończy wyszukiwanie danych - zobaczysz liste na której podwójne kliknięcie spowoduje przejście do wybranej rozkładówki/strony/łamu. When script finish - you will see list and you can DoubleClick to go to spread/page/text_column.

Jeżeli chcesz zmienić ilość słów/znaków kopiowanych do ŻywejPaginy przejdź do zakładki 2) Preapre, wybierz z listy Word(s) lub Character(s), wprowadź pożądaną ilość i kliknij Copy first. If you want to change number of words/characters used as contents of RH go to 2) Prepare tab, select from list Word(s) or Character(s), type counter and hit Copy first.

Dla każdej pozycji na liście możesz kliknąć Prawym Przyciskiem Myszki w kolumnie First lub Last i wybrać inną ilość wyrazów/znaków do skopiowania (po prawej na liście widać liczbę wyrazów/znaków). For every item on list you can press Right Mouse Button in column First or Last and select different number of words (on right side of list you can see number of words/characters)

Teraz możesz przejść do zakładki 3) Create.
Tutaj wybierasz "szczegółowość" ŻywejPaginy (wyboldowane teksty w kolumnach First/Last pokazują co zostanie skopiowane):
a) dla Rozkładówki,
Now you can go to 3) Create tab.
Here you can select type of RH (bolded texts in First/Last columns indicate type of RH):
a) per Spread,

b) dla Strony,
b) per Page,

c) dla Łamu. c) per TextColumn.

Przykład ŻywejPaginy dla Rozkładówki Example of RunningHeader per Spread

Przykład ŻywejPaginy dla Strony Example of RunningHeader per Page

Przykład ŻywejPaginy dla Łamu Example of RunningHeader per TextColumn

Skrypt jest bardzo szybki, ponieważ pobiera RamkiTextowe ze StronWzorcowych - tak jakbyś nacisnął Ctrl+Shift+LewyPrzyciskMyszki. "Ściągnięte" RamkiTextowe są przenoszone na warstwe RH_LAYER. Script is very fast because TextFrames are "copied" to pages same way like you can do it in UI by using shortcut Ctrl+Shift+LeftMouseClick. Overrided TextFrames are moved to layer RH_LAYER. You can set any name to layer where you create initial TextFrames - after creating RH you can hide your layer.

Posted by robin on 2007/3/7 0:39:30 (10544 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->