Mainmenu
Search
   
Scripts : FormatStory    

Script will format Story using Rules. Skrypt formatuje wątek za pomocą reguł.


The List of Rules - First Edition ;) Lista dostępnych Regułek - Pierwsza Edycja ;)

Align selected TextFrame to first TextColumn on parent Page. Wyrównuje RamkęTekstową do pierwszej KolumnyTekstowej na tej samej stronie.


Split TextFrames to TextColumns - from First to Last/Amount.
Positive value of First is counted from beginning of Story - 1, 2, 3, 4, ...
Negative value of First is counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
If Last/Amount is positive - this value is treated as number of next TextFrames from First (First is included) to process.
If Last/Amount is negative - this value is treated as index of last TextFrame to process counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
Dzieli RamkiTekstowe na odpowiednią ilość KolumnTekstowych - od First do Last/Amount.
Dodatnia wartość First jest liczona od początku Wątku - 1, 2, 3, 4, ...
Ujemna wartość First jest liczona od końca Wątku - ..., -4, -3, -2, -1.
Dodatnia wartość Last/Amount jest traktowana jako ilość kolejnych RamekTekstowych do przekształcenia (ramka o numerze First jest wliczana).
Ujemna wartość Last/Amount jest traktowana jako index ostatniej RamkiTekstowej do przerobienia i jest liczona od końca wątku - ..., -4, -3, -2, -1.


Set width of TextFrames - from First to Last/Amount.
If you specify negative value of Width - script will count destination Width as sum of corresponding number of TextColumns (TextColumnWidth and TextColumnGutter will be gathered from parent Page).
Positive value of First is counted from beginning of Story - 1, 2, 3, 4, ...
Negative value of First is counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
If Last/Amount is positive - this value is treated as number of next TextFrames from First (First is included) to process.
If Last/Amount is negative - this value is treated as index of last TextFrame to process counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
Ustawia szerokość RamekTekstowych - od First do Last/Amount.
Ujemna wartość Width będzie przeliczona na sumę szerokości odpowiedniej ilości KolumnTekstowych (szerokość i odstęp będzie odczytany ze strony na której ta ramka leży).
Dodatnia wartość First jest liczona od początku Wątku - 1, 2, 3, 4, ...
Ujemna wartość First jest liczona od końca Wątku - ..., -4, -3, -2, -1.
Dodatnia wartość Last/Amount jest traktowana jako ilość kolejnych RamekTekstowych do przekształcenia (ramka o numerze First jest wliczana).
Ujemna wartość Last/Amount jest traktowana jako index ostatniej RamkiTekstowej do przerobienia i jest liczona od końca wątku - ..., -4, -3, -2, -1.


Set height of TextFrames - from First to Last/Amount.
Positive value of First is counted from beginning of Story - 1, 2, 3, 4, ...
Negative value of First is counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
If Last/Amount is positive - this value is treated as number of next TextFrames from First (First is included) to process.
If Last/Amount is negative - this value is treated as index of last TextFrame to process counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
Ustawia wysokość RamekTekstowych - od First do Last/Amount.
Dodatnia wartość First jest liczona od początku Wątku - 1, 2, 3, 4, ...
Ujemna wartość First jest liczona od końca Wątku - ..., -4, -3, -2, -1.
Dodatnia wartość Last/Amount jest traktowana jako ilość kolejnych RamekTekstowych do przekształcenia (ramka o numerze First jest wliczana).
Ujemna wartość Last/Amount jest traktowana jako index ostatniej RamkiTekstowej do przerobienia i jest liczona od końca wątku - ..., -4, -3, -2, -1.


Balance height of TextColumns in TextFrame with index=INDEX.
Positive value of Index is counted from beginning of Story - 1, 2, 3, 4, ...
Negative value of Index is counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
Wyrównuje wysokość KolumnTextowych we wskazanej RamceTekstowej.
Dodatnia wartość Index jest liczona od początku Wątku - 1, 2, 3, 4, ...
Ujemna wartość Index jest liczona od końca Wątku - ..., -4, -3, -2, -1.


Set width of TextColumn in TextFrame(s) from First TextFrame to Last/Amount.
Fixed - set FixedColumnWidth in TextFrameOptions.
Positive value of First is counted from beginning of Story - 1, 2, 3, 4, ...
Negative value of First is counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
If Last/Amount is positive - this value is treated as number of next TextFrames from First (First is included) to process.
If Last/Amount is negative - this value is treated as index of last TextFrame to process counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
Ustawia szerokość KolumnTekstowych w wybranych RamkachTekstowych.
Fixed - ustawia opcję StałaSzerokośćŁamów we właściwościach RamkiTekstowej.
Dodatnia wartość First jest liczona od początku Wątku - 1, 2, 3, 4, ...
Ujemna wartość First jest liczona od końca Wątku - ..., -4, -3, -2, -1.
Dodatnia wartość Last/Amount jest traktowana jako ilość kolejnych RamekTekstowych do przekształcenia (ramka o numerze First jest wliczana).
Ujemna wartość Last/Amount jest traktowana jako index ostatniej RamkiTekstowej do przerobienia i jest liczona od końca wątku - ..., -4, -3, -2, -1.


Set Number of TextColumns in TextFrames(s) - from First to Last/Amount.
Positive value of First is counted from beginning of Story - 1, 2, 3, 4, ...
Negative value of First is counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
If Last/Amount is positive - this value is treated as number of next TextFrames from First (First is included) to process.
If Last/Amount is negative - this value is treated as index of last TextFrame to process counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
Ustawia ilość KolumnTekstowych w wybranych RamkachTekstowych.
Dodatnia wartość First jest liczona od początku Wątku - 1, 2, 3, 4, ...
Ujemna wartość First jest liczona od końca Wątku - ..., -4, -3, -2, -1.
Dodatnia wartość Last/Amount jest traktowana jako ilość kolejnych RamekTekstowych do przekształcenia (ramka o numerze First jest wliczana).
Ujemna wartość Last/Amount jest traktowana jako index ostatniej RamkiTekstowej do przerobienia i jest liczona od końca wątku - ..., -4, -3, -2, -1.


Set Gutter of TextColumns in TextFrames(s) - from First to Last/Amount.
Positive value of First is counted from beginning of Story - 1, 2, 3, 4, ...
Negative value of First is counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
If Last/Amount is positive - this value is treated as number of next TextFrames from First (First is included) to process.
If Last/Amount is negative - this value is treated as index of last TextFrame to process counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
Ustawia szerokość odstępu pomiędzy KolumnamiTekstowymi w wybranych RamkachTekstowych.
Dodatnia wartość First jest liczona od początku Wątku - 1, 2, 3, 4, ...
Ujemna wartość First jest liczona od końca Wątku - ..., -4, -3, -2, -1.
Dodatnia wartość Last/Amount jest traktowana jako ilość kolejnych RamekTekstowych do przekształcenia (ramka o numerze First jest wliczana).
Ujemna wartość Last/Amount jest traktowana jako index ostatniej RamkiTekstowej do przerobienia i jest liczona od końca wątku - ..., -4, -3, -2, -1.


Add Amount TextFrames - type "0" to get rid of TextOverflow. Dodaje wskazaną ilość RamekTekstowych - "0" oznacza rozlanie Wątku do końca.


Delete empty TextFrames from end of Story. Kasuje puste RamkiTekstowe od końca Wątku.


Delete TextFrames - from First to Last/Amount. You can't delete whole Story.
Positive value of First is counted from beginning of Story - 1, 2, 3, 4, ...
Negative value of First is counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
If Last/Amount is positive - this value is treated as number of next TextFrames from First (First is included) to process.
If Last/Amount is negative - this value is treated as index of last TextFrame to process counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
Kasuje wskazane RamkiTekstowe - nie można skasować całego Wątku.
Dodatnia wartość First jest liczona od początku Wątku - 1, 2, 3, 4, ...
Ujemna wartość First jest liczona od końca Wątku - ..., -4, -3, -2, -1.
Dodatnia wartość Last/Amount jest traktowana jako ilość kolejnych RamekTekstowych do przekształcenia (ramka o numerze First jest wliczana).
Ujemna wartość Last/Amount jest traktowana jako index ostatniej RamkiTekstowej do przerobienia i jest liczona od końca wątku - ..., -4, -3, -2, -1.


Add Header(s) to Story.
As Header(s) tool create additional TextFrame(s) and thread them with selected Story. There could be up to three TFs - SubTitle, Title, Lead. Each TextFrame can hold specified number of paragraphs.
Adding /Number will set width of TextFrame to multiplicity of TextColumn width.
For example "2/3" will create TextFrame and set its width to three TextColumns and put inside 2 paragraphs from main Story.
TextWrap option control TextFrames creation process:
- if marked - overlap created TextFrames and set TextWrap,
- if unmarked - put TextFrames side by side and set TextWrpa, too.
Dodaje nagłówek do Wątku.
Nagłówek są to 1, 2 lub 3 RamkiTekstowe w których będą umieszczone kolejno: Nadtytuł, Tytuł, Lead (wstęp).
W każdą z ramek może być "wlana" dowolna ilość akapitów. Dowolna z RamekTekstowych może zostać pominięta.
Dodanie /LICZBA po ilości akapitów spowoduje zawężenie wybranej RamkiTekstowej na podana ilość KolumnTekstowych.
Np. "2/3" spowoduje utworzenie RamkiTekstowej zawierającej 2 akapity i o szerokości 3 KolumnTekstowych.
Opcja TEXT WRAP reguluje tworzenie RamekTekstowych - zaznaczona nałoży na siebie RamkiTekstowe i włączy im odpychanie - odznaczona ułoży RamkiTekstowe "na styk" i również włączy im odpychanie.Set selected ParaStyle to indicated paragraphs - from First to Last/Amount.
Positive value of First is counted from beginning of Story - 1, 2, 3, 4, ...
Negative value of First is counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
If Last/Amount is positive - this value is treated as number of next TextFrames from First (First is included) to process.
If Last/Amount is negative - this value is treated as index of last TextFrame to process - counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
Przypisuje wybrany StylAkapitowy do wskazanych akapitów.
Dodatnia wartość First jest liczona od początku Wątku - 1, 2, 3, 4, ...
Ujemna wartość First jest liczona od końca Wątku - ..., -4, -3, -2, -1.
Dodatnia wartość Last/Amount jest traktowana jako ilość kolejnych RamekTekstowych do przekształcenia (ramka o numerze First jest wliczana).
Ujemna wartość Last/Amount jest traktowana jako index ostatniej RamkiTekstowej do przerobienia i jest liczona od końca wątku - ..., -4, -3, -2, -1.


Set selected ParaStyle to every paragraph which don't end with "dot" and preceding paragraph is empty. Przypisuje wybrany StylAkapitowy do akapitów które nie kończą się kropką a poprzedzający je akapit jest pusty.


Set selected ParaStyle to every paragraph which contain specified text. Przypisuje wybrany StylAkapitowy jeżeli akapit zawiera w swojej treści wskazany tekst.


Set selected ParaStyle to every paragraph which start with specified text. Przypisuje wybrany StylAkapitowy jeżeli akapit zaczyna się podanym tekstem.


Set selected ParaStyle to every paragraph which end with specified text. Przypisuje wybrany StylAkapitowy jeżeli akapit kończy się podanym tekstem.


Set selected CharStyle to indicated paragraphs - from First to Last/Amount.
Positive value of First is counted from beginning of Story - 1, 2, 3, 4, ...
Negative value of First is counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
If Last/Amount is positive - this value is treated as number of next TextFrames from First (First is included) to process.
If Last/Amount is negative - this value is treated as index of last TextFrame to process - counted from end of Story - ..., -4, -3, -2, -1.
Przypisuje wybrany StylZnakowy do wskazanych akapitów.
Dodatnia wartość First jest liczona od początku Wątku - 1, 2, 3, 4, ...
Ujemna wartość First jest liczona od końca Wątku - ..., -4, -3, -2, -1.
Dodatnia wartość Last/Amount jest traktowana jako ilość kolejnych RamekTekstowych do przekształcenia (ramka o numerze First jest wliczana).
Ujemna wartość Last/Amount jest traktowana jako index ostatniej RamkiTekstowej do przerobienia i jest liczona od końca wątku - ..., -4, -3, -2, -1.


Set selected CharStyle to every paragraph which start with specified text and up to "close" tag or to end of paragraph. Przypisuje wybrany StylZnakowy do akapitów, które zaczynają się podanym tekstem - aż do napotkania tekstu "zamykającego" lub do końca akapitu.


Delete spaces/tabs from start/end of all paragraphs. Kasuje spacje/tabulatory z początków/końców akapitów.


Delet all empty paragraphs. Kasuje puste akapity.


Find paragraphs starting with specified TagText surrounded by specified TagType and move them to new TextFrame.
If MultiParagraphs option is on - tool will select text to next paragraph with same condition.
Option Number set destination width of TextFrame as multiplicity of TextColumn width.
Odszukuje akapity zaczynające się wskazanym Tagiem (składającym się z podanego tekstu i otoczonym wybranym rodzajem ograniczników) i wyciągają je do nowych ramek.
W przypadku wybrania opcji MultiParagraphs (wieloakapitowe) - wycinane są akapity aż do napotkania następnego znacznika.
Opcja Number określa docelową szerokość nowej RamkiTekstowej liczoną w KolumnachTekstowych.


Find paragraphs starting with specified TagText surrounded by specified TagType and move them to new TextFrame.
If MultiParagraphs option is on - tool will select text to next paragraph with same condition.
Option Number set destination width of TextFrame as multiplicity of TextColumn width.
Text after TagText is treated as FileName of image.
Odszukuje akapity zaczynające się wskazanym Tagiem (składającym się z podanego tekstu i otoczonym wybranym rodzajem ograniczników) i wyciągają je do nowych ramek.
W przypadku wybrania opcji MultiParagraphs (wieloakapitowe) - wycinany są akapity aż do napotkania następnego znacznika.
Opcja Number określa docelową szerokość nowej RamkiTekstowej liczoną w KolumnachTekstowych.
To co jest po spacji po TAG TEXT aż do ogranicznika jest traktowane jako nazwa pliku graficznego.

UpdatesHistory

2006-07-04 02:14
Now when you click LOAD - script show its folder. Kliknięcie LOAD otworzy katalog skryptu.

2006-06-20 01:10

Fixed executing rules.
Added complex checking of correctness of parameters.
Poprawione wykonywanie regułek.
Dodana rozbudowana kontrola błędów.

2006-06-17 16:44

Improved GET TEXT/GRAPHICS BLOCK. Rozbudowana opcja GET TEXT/GRAPHICS BLOCK.

2006-06-12 02:17

Improved LOAD and SAVE. Rozbudowane LOAD i SAVE.

2006-06-05 01:24

Fixed "Add Text Block" and "Add Graph Block".
Better errors handling.
Poprawione wyciąganie ramek tekstowych i graficznych.
Lepsza obsługa błędów.

2006-06-04 20:21

New version - added few new rules. Nowa wersja - doszły nowe regułki.

2006-05-30 01:20
Fixed Save and Open files with rules.
Changed option BreakFirstTF - now new TextFrame is threaded with story.
Poprawiony zapis i odczyt plików z regułkami.
Zmieniona zasada działani opcji BreakFirstTF - teraz nowa ramka jest łączona z wątkiem.

Posted by robin on 2007/1/15 21:16:16 (9678 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->