Mainmenu
Search
   
Scripts : TableEdit II Fit Vertically    


Script helps to justify vertically selected table rows, using cell top/bottom margins parameter. Top/bottom margins of selected group of cells are increased to fit required height of selected table rows Skrypt pomaga w pionowym wyjustowaniu wierszy tabelki, zwiększając odpowiednio marginesy górne/dolne komórek zaznaczonej części tabeli tak, by wypełniły zadaną wysokość.


Sel. Text Height - summary height of all texts in selected rows Sel. Text Height - sumaryczna wysokość tekstu w zaznaczonych wierszach
Sel. Cells Height - summary height of selected rowsSel. Cells Height - sumaryczna wysokość zaznaczonych wierszy
Target Cells Height - destination height of selected rowsTarget Cells Height - docelowa wysokość zaznaczenia
Number of Rows - how many rows was selectedNumber of Rows - ile wierszy zostało zaznaczonych
Row Margin - calculated top/bottom inset to setRow Margin - wyliczony margines górny/dolny który zostanie ustawiony w zaznaczonych wierszach
Stroke - without specifying stroke weight - script make table higher - difference will be equal to one stroke weight Stroke - należy podać grubość krawędzi - bez tego skrypt myli się o grubość obrysu
Omit Top and Bottom margin - mark it if you don't want to change top margin of first row and bottom margin of last row - need to be marked BEFORE clicking Read Selection InfoOmit Top and Bottom margin - należy zaznaczyć aby skrypt pominął przy zamianie górny margines pierwszego zaznaczonego wiersza i dolny margines ostatniego zaznaczonego wiersza - należy uaktywnić tę opcję PRZED kliknięciem Read Selection Info
Read Selection Info - click to read current info about selectionRead Selection Info - należy kliknąć aby odczytać informacje o aktualnym zaznaczeniu
SET - set calculated margin value values to top and bottom inset of selected rowsSET - ustawia wyliczą wartość marginesu do górnych i dolnych marginesów komórek zaznaczenia

Posted by robin on 2007/1/14 21:21:01 (7689 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->