Mainmenu
Search
   
Scripts : AlternateStyles    

Script use rules to style paragraphs alternatively Skrypt pozwala na naprzemienne stylowanie akapitów


After run you will see screen like below.
Init InDesign - load ParagraphStyles names from current document.
Add Rule - add rule with default value Nothing.
Start Paragraph - you can set start paragraph number.
Amount - you can set number of paragraphs to process.
Start - start processing rules.

If you select TextFrame in InDesign and click Init InDesign - script set Start Paragraph to "1" and Amount to number of paragraphs in parent story.
If you put cursor inside TextFrame and click Init InDesign - script set Start Paragraph to index of current paragraph.
Po uruchomieniu skryptu zobaczymy ekran a na nim:
Init InDesign - ładuje nazwy StyliAkapitowych z aktualnego dokumentu.
Add Rule - dodaje nową pustą regułkę.
Start Paragraph - pozwala na ustawienie akapitu startowego.
Amount - pozwala ustawić ilość akapitów do przerobienia.
Start - uruchamia procedure.

Jeżeli przed kliknięciem Init InDesign w InDesignie będzie wybrana ramka tekstowa - skrypt ustawi Start Paragraph na "1" a Amount na ilość akapitów w dokumencie.
Jeżeli przed kliknięciem Init InDesign w InDesignie kursor bedzie w tekście - skrypt ustawi Start Paragraph na numer akapitu w wątku.


Columns in script Columns in script
Start Paragraph - give you info about index of start paragraph for current rule.
Amount - number of paragraphs processed with current rule.
Rule - you have 3 rules:
Nothing - script ommit Amount rules.
Set Paragraph Style - script set ParaStyles to Amount of paragraphs.
Align - script set Left/Center/Right/Outside/Inside align type to Amount of paragraphs.
Param 1 LEFT - parameter for Set Paragraph Style or for Align - what script need to do if processed paragraph is on LEFT page.
Param 2 RIGHT - parameter for Set Paragarph Style or for Align - what script need to do if processed paragraph is on RIGHT page.
Param 3 - for future use.
Start Paragraph - numer startowego akapitu.
Amount - ilość akapitów do przerobienia przez regułkę.
Rule - 3 rodzaje regułek:
Nothing - skrypt pomija podaną ilość akapitów.
Set Paragraph Style - skrypt przypisuje StylAkapitowy do podanej ilości akapitów.
Align - skrypt przypisuje Lewo/Środek/Prawo/Zewnątrz/Wewnątrz wyrównanie do podanej ilości akapitów.
Param 1 LEFT - parametr dla Set Paragraph Style lub Align - co skrypt ma zrobić z akapitem na LEWEJ stronie.
Param 2 RIGHT - parametr dla Set Paragraph Style lub Align - co skrypt ma zrobić z akapitem na LEWEJ stronie.
Param 3 - obecnie nie używany.

Example of raw file in InDesign Example of raw file in InDesign


Example I
In InDesign TextFrame was selected and user click Init InDesign - script read number of paragraphs - Amount = 47.

Przykład I
Użytkownik wybrał ramkę tekstową i kliknął Init InDesign - skrypt odczytal i ustawił ilość akapitów w wątku - Amount = 47.
Two rules was added:
first was set to Set Paragraph Style and "Paragraph Style 1" was set for LEFT pages and "Paragraph Style 2" for RIGHT pages.
second was set to Nothing - script will ommit one paragraph
Each rule process only one paragraph.
Dodane dwie regułki:
pierwsza to Set Paragraph Style i styl "Paragraph Style 1" wybrany do przypisywania dla akapitów na LEWYCH stronach a styl "Paragraph Style 2" na prawych stronach.
druga ustawiona na pomijanie 1 akapitu
Każda regułka ma wpływ tylko na jeden akapit.


Example II
Two rules - each set different Paragraph Style ...
Przykład II
Dwie regułki - każda ustawia inny StylAkapitowy ...
... and effect ... i efekt

Example list of Paragraph Styles
Przykład listy StyliAkapitowych

You can select 1-10 as Amount.
Script automaticaly refresh Start Paragraphs in next rules.
Można wybrać od 1 do 10 akapitów do przerobienia/pominięcia w jednej regułce - Amount.
Skrypt automatycznie ustawia Start Paragraphs w kolejnej regułce.


Example of available Align types - Left / Center / Right / Inside / Outside.
Przykład dostępnych sposobów wyrównania.

Posted by robin on 2006/8/29 13:48:49 (10899 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->