Mainmenu
Search
Page (1) 2 3 4 ... 8 »
   
Scripts : TableStyles II    

In this tool you can define Cell Styles, Row/Col Styles and TableStyles (in test phase) which can be applied to cells, rows or columns in a table, like you can do it for text paragraph or for characters in InDesign itself. Skrypt ten pozwala definiować i używać style Komórkowe, Wierszowo-Kolumnowe i Tabelkowe (końcowe testy). Styli tych można używać podobnie jak styli znakowych lub akapitowych.


A Cell Style carries informations about :
- Text options in a cell,
- Outer edges
- Inner edges
- Fill color
- inside Margins
- cell Size

Click ADD EMPTY if you want to add blank CellStyle.

Select in InDesign styled range of cells and click READ FROM ID - tool will read all infos and show them in CellStyle options - you need to mark options which should be set by clickind APPLY style.
Styl Komórkowy przechowuje informacje o:
- opcjach tekstowych
- krawędziach zewnętrznych
- krawędziach wewnętrznych
- kolorze wypełnienia
- marginesach wewętrznych
- wymiarach komórki

Aby dodać nowy pusty styl komórkowy należy klikn±ć ADD EPMTY.

Można również zaznaczyć ostylowany obszar wzorcowy i klikn±ć READ FROM ID - zostanie dodany nowy styl z odczytanymi parametrami zaznaczonego obszaru w InDesignie. Następnie należy zaznaczyć (ptaszek w kolumnie SET) opcje które chcemy aby zostały przypisane po kliknięciu APPLY.

Posted by robin on 2006/12/26 3:01:22 (16591 reads)
Page (1) 2 3 4 ... 8 »
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->