Mainmenu
Search
   
Scripts : StylesManager    

Script show ParagraphStyles as tree.

Skrypt pokazuje drzewiastą wersję zależności styli.


Run script / Uruchamiamy skryptIf you don't have FONTLIST.TXT file (this file contains list of fonts installed in system - file is needed to work) scripts ask if has to build it. This file belongs to refresh after each change of font in system - button ReBuild Fonts List available in Fonts in Text and Fonts in ParaStyles tabs.
On the left we see list of styles as tree - which style inherits from which Father -> Child.
Below you see list of missing fonts - not installed in system but used in publication - with info about style.
Right-below you have tabs to modify parameters of styles.
Jeżeli nie mamy pliku FONTLIST.TXT (plik z listą fontów zainstalowanych w systemie - wymagany do pracy skryptu - zawiera informacje o zainstalowanych fontach - przyspiesza pracę) skrypt zapyta się czy ma go utworzyć. Plik ten należy odświeżać po każdej zmianie fontów w systemie - przycisk ReBuild Fonts List dostępny w zakładkach Fonts in Text i Fonts in ParaStyles.
Po lewej widzimy listę styli w postaci drzewa - czyli który styl dziedziczy z którego - Rodzic -> Dziecko.
Na dole po lewej widzimy listę brakujących fontów - nie zainstalowanych w systemie - i informacje w jakim stylu są użyte.
Po prawej na dole - mamy zakładki pozwalające na modyfikowanie parametrów styli akapitowych.
On the right you have list of properties of selected style and it's parent - bolds indicate diferences in definition of style.Po prawej mamy listę właściwości wskazanego stylu i jego rodzica - pogrubienie wskazuje różnice w definicji stylu - czyli czym potomek różni się od rodzica.


LANGUAGE

Check on tree (CheckBox) styles for which you want to change language and select from list destination language. Click SET to apply changes.
Zaznaczamy na drzewku (CheckBox'y) style dla których chcemy zmienić język - wybieramy z listy język, który chcemy przypisać.
Po zaznaczeniu wszystkich interesujących nas styli - klikamy SET.


HYPHENATION

Check on tree (CheckBox) styles for which you want to ON or OFF hyphenation and click SET to apply changes.
Zaznaczamy na drzewku (CheckBox'y) style dla których chcemy włączyć - ON - lub wyłączyć - OFF - dzielenie wyrazów.
Po zaznaczeniu wszystkich interesujących nas styli - klikamy SET.


COLORS
List on right-bottom show you all used fonts - use sliders to change colors.Na liście po prawej mamy wszystkie użyte w stylach fonty - za pomocą suwaków zmieniamy im kolory.Click COLORIZE to apply changes.Kliknięcie COLORIZE spowoduje pokolorowanie drzewka zależności styli.
FONTS IN TEXT
Allow replacement of fonts and versions in formatted text without character styles applied.Pozwala na wymianę fontów i odmian w tekście SFORMATOWANYM ale nie ostylowanym.


Klikamy GET FORMATS - skrypt odczyta listę użytych fontów wraz z odmianami.
Na liście pojawią się rodziny + odmiany.
Klikamy GET FORMATS - skrypt odczyta listę użytych fontów wraz z odmianami.
Na liście pojawią się rodziny + odmiany.Select item to modify, from list in lower right corner select target pair (family and version) and click SET.Wybieramy pozycje którą chcemy zmodyfikować, z listy na dole po prawej wybieramy parę docelowa (rodzina + odmiana) i klikamy SETIf you do not select target font, script will ignore this item.
You can omit version.
Every font will be listed without the version (family only) – you can assign target family and InDesign will apply proper versions.
Jeżeli nie przypiszemy fontu docelowego - skrypt pominie dana linijkę.
Możemy pominąć odmianę.
Każdy font będzie miał na liście również pozycje bez odmiany - tylko rodzina - możemy wtedy przypisać tej pozycji również tylko rodzinę docelową - wtedy InDesign sam przypisze odpowiednie odmiany.


Click MAKE CHANGES to apply changes.MAKE CHANGES dokona zmianREBUILD FONTS LIST will re-read list of fonts installed. You should use it, if any font has been installed or removed from system or InDesign’s own font folder.REBUILD FONTS LIST - powoduje odbudowanie listy fontów zainstalowanych w systemie - należy wykonać te funkcję zawsze po zainstalowaniu/odinstalowaniu fontów w systemie lub InDesign'ie.


Example of replacement font with another.
Adobe Garamond Pro Bold ----> Adobe Jenson Pro Light
Przykład wymiany konkretnej odmiany na inną konkretną odmianę.
Adobe Garamond Pro Bold ----> Adobe Jenson Pro Light

FONTS IN PARASTYLESAllow replacement fonts and versions in paragraph style definitions.

Select subtree on style list and click Get Branch.
If you want to modify all styles in document, select [No paragraph style].
Pozwala na wymianę rodzin i odmian w definicjach styli akapitowych.

Wybieramy gałąź na liście styli - [No paragraph style] jeżeli chcemy modyfikować wszystkie style w dokumencie - klikamy Get Branch.Define target font and version for every used font and version, and click SET.Dla każdego fontu i odmiany - definiujemy docelowy font i odmianę - klikamy SET.You MUST make pairs for every item.Na tej liście MUSIMY sparować wszystkie wpisy.


Click MAKE CHANGES to applyMAKE CHANGES dokona zmian.REBUILD FONTS LIST will re-read list of fonts installed. You should use it, if any font has been installed or removed from system or InDesign’s own font folder.REBUILD FONTS LIST - powoduje odbudowanie listy fontów zainstalowanych w systemie - należy wykonać te funkcję zawsze po zainstalowaniu/odinstalowaniu fontów w systemie lub InDesign'ie.

Posted by robin on 2005/11/28 12:58:36 (9072 reads)
Adobe Jenson Pro Light
Przykład wymiany konkretnej odmiany na inną konkretną odmianę.
Adobe Garamond Pro Bold ----> Adobe Jenson Pro Light

FONTS IN PARASTYLESAllow replacement fonts and versions in paragraph style definitions.

Select subtree on style list and click Get Branch.
If you want to modify all styles in document, select [No paragraph style].
Pozwala na wymianę rodzin i odmian w definicjach styli akapitowych.

Wybieramy gałąź na liście styli - [No paragraph style] jeżeli chcemy modyfikować wszystkie style w dokumencie - klikamy Get Branch.Define target font and version for every used font and version, and click SET.Dla każdego fontu i odmiany - definiujemy docelowy font i odmianę - klikamy SET.You MUST make pairs for every item.Na tej liście MUSIMY sparować wszystkie wpisy.


Click MAKE CHANGES to applyMAKE CHANGES dokona zmian.REBUILD FONTS LIST will re-read list of fonts installed. You should use it, if any font has been installed or removed from system or InDesign’s own font folder.REBUILD FONTS LIST - powoduje odbudowanie listy fontów zainstalowanych w systemie - należy wykonać te funkcję zawsze po zainstalowaniu/odinstalowaniu fontów w systemie lub InDesign'ie.

-->
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->