Mainmenu
Search
   
Scripts : AssignStyle    

Przypisz styl / AssignStyle


Skrypt Assign Style służy do edycji, a raczej ostylowania, "czystego" bądź też ostylowanego tekstu.

Po wybraniu ramki tekstowej jakiegoś wątku i kliknięciu "(re)Load Paragraphs", skrypt utworzy listę wszystkich akapitów z wybranego wątku.

Lista zawiera:

 • pierwsze 60 znaków

 • numer kolejny akapitu

 • przypisany styl akapitowy

 • ilość linii które zajmuje akapit

 • ilość słów w akapicie

 • ilość znaków w akapicie


Lista umożliwia dokonanie wielokrotnego wyboru. Trzymając SHIFT i/lub CTRL możemy zaznaczyć interesujące nas akapity.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszki spowoduje wybranie WSZYSTKICH akapitów które mają taki sam styl jak akapit na którym kliknęliśmy.

Po wybraniu wszystkich potrzebnych bądź też części, możemy wybrać styl i kliknąć "Assign Style" co spowoduje przypisanie wybranego stylu do zaznaczonych akapitów.

Uaktywnienie "Show in story" spowoduje, że po kliknięciu na liście w InDesign'ie zostanie zaznaczony cały akapit.


Script Assign Style allows you to edit, or “stylizing” plain text or text with styles already attached, but wrong.

Select text frame and click “(re)Load Paragraphs”; script creates list of all paragraphs from thread containing frame.

List contains:

 • first 60 characters of paragraph

 • order number from thread begining

 • actual paragraph style

 • number of lines occupied by paragraph

 • number of words

 • number of characters


You can select multiple paragraph on list, pressing SHIFT and/or CTRL while clicking.

Right-click causes selecting ALL paragraphs with same style already applied.

With all or part of necessary paragraphs selected you can select desired paragraph style and click “Assign Style” to apply it to selected part of text.

Checking "Show in story" causes that click on paragraph list in script window selects all paragraph in InDesign.

Poniższy obrazek pokazuje efekt wybrania pozycji na liście i kliknięcia "Assign Style" ...Picture below shows results of selecting paragraph on list and clicking “Assign Style” ...

... i powrót do pierwotnego ostylowania.... and go backward to previous styling.

Poniższy przykład pokazuje przypisanie stylu do trzech wybranych akapitów ...Applying style to three selected paragraphs ...

... i kolejne przypisanie innego stylu.... and applying another style again.


2004-05-08

Dodałem opcję ścieśniania/rozciągania akapitów ...

Po dokumencie poruszamy się strzałkami GÓRA/DÓŁ.

Opcja PARAGRAPH SCALING pokazuje listę aktualnie przypisanych parametrów Min/Śred/Max skalowania glifów w przypisanym stylu i akapicie, pokazuje też parametr TRACKING.

ALT + strałki LEWO/PRAWO powodują zmianę TRACKING'u
CTRL + strzałki LEWO/PRAWO powodują zmianę skali glifów - ale tylko Min i Max.I have added option for tracking/glyph width change ...

Use cursor keys (UP and DOWN Arrow) to navigate thru document.

PARAGRAPH SCALING option shows list of currently assigned parameters Min/Med/Max for glyph scaling in used style and in paragraph and TRACKING.

ALT + LEFT/RIGHT cursor keys changes TRACKING'

CTRL + LEFT/RIGHT cursor keys changes glyph scaling, but only to predefined Min or Max.


Posted by dtp on 2004/7/23 11:41:14 (6556 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->