Mainmenu
Search
   
Scripts : UpdateTableFromExcel    

Script allow you to refresh table content - WITHOUT losing formatting Skrypt pomaga w odświeżaniu zawartości tabel - BEZ utraty formatowania


Prerequisites:Wymagania wstępne:
Table must have equivalent in Excel spreadsheet, e.g. has to be created based on this sheet, or you have to create Excel file by copying and pasting table from ID. Then you can modify values in appropriate cells, then save XLS file and close it.Dla tabeli w InDesign musi istnieć odpowiednik w pliku Excelowym. Oznacza to, że albo tabela została utworzona poprzez import (Umieść lub wklejenie) danych z Excela, bądź też trzeba odpowiedni arkusz utworzyć, kopiując dane z ID. Plik XLS musi być zapisany i zamknięty.
Put text cursor in table to be refreshed or select range to update.
You can select range in InDesign's table or in Excel spreadsheet.
Run script and select XLS file with updated content.Click UPDATE.
W InDesign'ie ustawiamy kursor w tabelce którą chcemy odświeżyć albo zaznaczamy obszar do uaktualnienia. Obszar ten mozemy zaznaczyć w tabelce InDesigna lub w arkusze Excela. W skrypcie wskazujemy plik XLS, z nową zawartością tabelki. Klikamy UPDATE.
Active area in spreadsheet is based on table size. Enter coordinates of top-left corner of data block in Excel, corresponding to top-left cell in InDesign table.

Script should work with any Excel version (for Windows) – already tested with Excel 2000 and 2003.
Skrypt pobiera wymiary z tabelki InDesigna.

Należy podać współrzędne lewego-górnego rogu bloku danych w arkuszu Excela, odpowiadające lewej-górnej komórce tabelki InDesigna.

Skrypt powinien pracować z dowolną wersja Excel'a ...
2005-02-20 04:21
Now you can: a) update NoName Excel file b) update only selected range of cells in InDesign c) update InDesign table with data only from selected range of cells in Excel you can use a) and b) togetherTeraz można: a) uaktualniać arkusz bez nazwy, b) uaktualniać tylko zaznaczony obszar w InDesignie c) uaktualniać tabelke w InDesignie danymi tylko z zaznaczonego obszaru w Excelu. Opcje a) i b) można użyć równocześnie.
2005-02-21 23:04
now you can select adding columns and/or rows, when Excel's selection is bigger than InDesign's selection.Dodałem opcję kopiowania ostatnich wierszy i/lub kolumn gdy zaznaczenie w Excelu jest większe niż w InDesignie Oczywiście zachowywane jest formatowanie i stylowanie :) "problemem" może być tylko przypadek, gdy dodajemy kolumny i wiersze ... bo wtedy w prawym-dolnym rogu powielana jest prawa-dolna komórka ... no ale skąd skrypt ma wiedzieć jak ostylować tę nową część tabelki ;)
2005-02-28 00:38
Now you can add columns and/or rows when you select "from TopLeft cell of Selection" in InDesign section Hide browser for XLS filesDodałem opcję dodawania wierszy i/lub kolumn po wybraniu opcji "from TopLeft cell of Selection" w części InDesign Schowałem browser do otwierania plików.

Download UpdateTableFromExcelAndStyle CS1 - TimeTrial
Download UpdateTableFromExcelAndStyle CS2 - TimeTrial

Another description

Posted by dtp on 2006/3/4 17:15:18 (14075 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->