Mainmenu
Search
   
Scripts : SerialReplace    

Script for serial text replace with styles
Script work like tape player - executes Find/Change rules writed in text file
Skrypt do seryjnej zamiany tekstów z uwzględnieniem ostylowania
Skrypt jest jak magnetofon - odtwarza zapisane w pliku tekstowym regułki Find/Change


When you run script you will see screen like this. Po uruchomieniu skryptu ekran będzie wyglądał jak powyżej.

On top-left - two progress bars - for all processed items and for currently processed item.
Below is drive, directory and file lists.

On top-right you have 5 tabs:
Selection - list with currently selected objects - check what you want to process,
Tables - now inactive - empty,
Stories - list of all stories in current/active document,
Documents - tree with all documents and stories in each document - check document and all stories will be automatically selected,
Books - list of documents in book.
OnTop - check if you want to have script always "on top".

In bottom part of screen you have editor and below is 4 buttons:
RUN - execute all rules on all selected objects from currently selected tab,
STEP - execute one currently selected rulen on current selection in InDesign,
STOP - stop execution,
SAVE - save rules to file you select - you can type new name and if you ommit "s_r_" script will add this prefix.
Na górze po lewej są dwa paski postępu - górny pokazuje postep ogólny dla wszystkich obrabianych wątków, dolny pokazuje postęp prac dla aktualnie obrabianego wątku.

Na górze po prawej jest 5 zakładek:
Selection - lista aktualnie wybranych wątków w InDesignie,
Tables - aktualnie nieaktywna,
Stories - lista wszystkich wątków w aktualnym dokumencie,
Documents - drzewko ze wszystkimi wątkami we wszystkich aktualnie otwartych dokumentach,
Books - lista dokumentów aktualnie otwartej książki.
OnTop - pozwala uczynić okienko "zawsze na wierzchu".

W dolnej części ekranu jest edytor a pod nim 4 przyciski:
RUN - wykonuje regułki na wszystkich zaznaczonych obiektach z aktualnie wybranej zakładki,
STEP - wykonuje aktualnie wskazaną regułkę tylko na aktualnym zaznaczeniu w InDesignie,
STOP - zatrzymuje wykonywanie regułek,
SAVE - pozwala na zapisanie regułek do pliku - jeżeli w nowej nazwie nie bedzie przedrostka "s_r_" skrypt sam go doda.
Text files with rulesPliki tekstowe z regułkami
If you want to load rules from file - DoubleClik on file name or click right mouse button and select LoadFile.
You can insert rules from selected file before current rule in editor - select InsertFile.
If you select AppendFile - rules from selected file will be added on end of rules in editor.
Żeby załadować plik z regułkami - można albo wykonać dwuklik na nazwie pliku albo kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję LoadFile.
Opcja InserFile wstawia wybrany plik przed aktualnie wybranym wierszem w edytorze.
Opcja AppendFile dodaje wybrany plik na końcu listy w edytorze.
Rules in editorRegułki w edytorze
If you click right mouse button in column Find Text or Change Text you will see options:
Insert Blank - inserts blank rule before currently selected row,
Add blank - add blank rule on the end of editor,
Duplicate - duplicate currently selected rule,
Remove Selected - remove ALL selected rules,
Clear ALL - remove ALL rules in editor,
Convert to Comment - if you want to disable current rule - convert to comment.
Kliknięcie prawego przycisku myszki w kolumnie Find Text lub Change Text wywoła liste opcji:
Insert Blank - dodaje pusty wiersz przed aktualnym wierszem,
Add blank - dodaje pusty wiersz na końcu listy,
Duplicate - powiela aktualny wiersz,
Remove Selected - kasuje wszystkie wybrane wiersze,
Clear ALL - kasuje wszystkie wiersze w edytorze,
Convert to Comment - pozwala na wyłączenie regułki - wiersz jest zamieniany na komentarz.
Editing Find/Change text in ruleEdycja tekstów Znajdź/Zamień w regułce
Double click for editing text in cells in Find Text or Change Text columns.
When you edit text - right mouse button give you list of all InDesign meta chars.
Hit ESC if you want to discard changes.
If you want to add any special character - use UNICODE - where "x" is hexadecimal symbol (0-9ABCDEF).
Like in InDesign - you can't use meta chars marked with "*" in Change Text field - I "fix" this soon  .

Spaces are replaced with small dot - like in WORD when you turn on showin hidden characters.
Dwuklik na komórce w kolumnach Find Text lub Change Text pozwala na edytowanie ich zawartości.
W czasie edycji - prawy przycisk myszki uaktywnia liste metaznaków InDesigna.
Kliknięcie ESC na klawiaturze anuluje wprowadzone zmiany.
W przypadku potrzeby wprowadzenia znaku specalnego - należy posłużyć się kodami UNICODE w postaci gdzie "x" oznacza kod szesnastkowy (0-9ABCDEF).
Tak jak w InDesignie - w polu Change Text nie można używać metaznaków oznaczonych gwiazdką - "poprawie" to niedługo  .

Spacje są zastępowane małą kropką - jak w WORDzie kiedy włączymy pokazywanie ukrytych znaków.
Rule / CommentRegułka / Komentarz
If you want to disable rule - right click mouse button and select option Convert to Comment.Jeżeli chcemy wyłączyć jakąś regułke - należy zamienić ją na komentarz - prawy przycisk myszki i opcja Convert to Comment.
If you want to enable disabled rule - right click mouse button and select Convert to Rule.
You can edit comments - but if you delete squares - you can't convert comment to rule.
Włączenie wyłączonej regułki następuje po kliknięciu prawym klawiszem myszki i wybraniu opcji Convert to Rule.
Można edytować komentarze ale należy uważać, żeby nie skasować kwadracików, które rozdzielają pola. Skasowanie któregokolwiek spowoduje niemożność przywrócenia regułki.
Char/Para StylesStyle Znakowe i Akapitowe
When you select cell in Find(Change)Char(Para)Style you will see little button with trangle - click for list of all styles available in current document.
Select first (empty string) if you want to find search any Char/Para Style.
Komórki w kolumnach Find(Change)Char(Para)Style mają rozwijane listy z nazwami dostępnych w aktualnym dokumencie styli znakowych i akapitowych.
Jeżeli chcemy szukać teksty o dowolnym stylu - proszę wybrać pierwszą pozycję - pusty tekst.
Right click mouse button if you want to add name of Char/Para Style not listed ...Prawy przycisk myszki w kolumnie styli pokaże opcje dodania nazwy nowego stylu ...
... or if you want to set current Char/Para Style to selected rows.... lub przypisania aktualnego stylu do wszystkich zaznaczonych wierszy.
Example list of all stories in current documentPrzykład z listą wszystkich wątków dostępnych w aktualnym dokumencie
Example tree of stories in current documentPrzykład drzewka z wątkami ze wszystkich otwartych dokumenów
Example list of current selectionPrzykład aktualnie wybranych wątków w InDesignie
Updates History:

2006-06-08 19:29

Fixed working on selection - now if you select TextFrame - script will process whole ParentStory.

Poprawiona praca z zaznaczeniem - po wybraniu ramki tekstowej skrypt obrobi cały wątek do którego należy wybrana ramka.


2006-05-26 01:45


OnTop moved near Progress Bars and converted to button.
Editor check box - show/hide Rules Editor.
Script's window could be maximally decreased - uncheck Editor and narrow width of script's window.
Now you can select and process part of Story - few paragraphs.
Run button is disabled after clicking - Stop enables it again.


2006-05-01 19:24

New Rules Editor

- context menu FileList
- context menu in Editor:
* in columns FIND/CHANGE TEXT
* in columns CHAR/PARA STYLES
* when editing FIND/CHANGE TEXT


2006-01-18 16:45


Few changes:
- in SELECTION tab - removed TextFrames - only Stories are visible
- auto-selection all items on SELECTION and STORIES tabs
- in editor - STEP option is always active

Drobne poprawki:
- w zakładce SELECTION - pokazywane są tylko wątki - bez ramek textowych
- automatyczne zaznaczneie wszystkich pozycji w SELECTION i w STORIES
- w edytorze - caly czas aktywna opcja STEP


2005-06-16 00:43

Prawy klawisz myszki w polach SEARCH/REPLACE wywołuje menu z lista metaznaków InDesign'a.
Right mouse button in SEARCH/REPLACE fields activate menu with InDesign's metacharacters.

Ze względu na edytor regułek - skrypt chwilowo ma status bety ;)
Rules Editor is beta version.


2005-06-15 16:24

Dodałem edytor regułek.
Added RulesEditor.

Znak ¤ symbolizuje spacje.
Symbol ¤ substitute Space.

Prawy klawisz myszki wywołuje menu w edytorze.
Right mouse button activate menu in editor.

Posted by dtp on 2006/5/14 1:50:04 (12705 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend

Poster Thread
Anonim
Posted: 2004/11/17 19:26  Updated: 2004/11/17 19:26
 Re: SerialReplace
Używam "SerialRepace" jako podręczny konwerter polskich znaków w dokumentach QuarkXPress pochodzących z Maca a otwieranych w Windowsowym InDesignie!
Dla mnie to super narzedzie! Oszczędza mi wiele czasu ( i ręcznej dłubaniny)!
-->