Mainmenu
Search
   
Scripts : Przypisy / Footnotes    

Skrypt wspomaga ręczne układania przypisów / Script helps in manual footnote composition

Przed uruchomieniem skryptu, należy pierwszej ramce wątku głównego nadać nazwe main_story a pierwszej ramce wątku z przypisami nazwe ftn_story (OKNO/ETYKIETA SKRYPTU).
Pierwszą ramkę wątku z przypisami proszę umieścić na tej samej stronie co pierwsza ramka wątku głównego.
W przypadku pierwszego uruchomienia skryptu w danym dokumencie, powinno się uruchomić porządkowanie ramek pod przypisy.
Before running script you have to label first frame of body text thread as main_story, and first frame of footnote text thread as ftn_story (Window/Script Label). First frame of footnotes should be placed on same page as first frame of body text.
Running script first time you have to use Rearrange footnotes frames option.Ekran 1. Ramka pod przypis z zerową wysokością (0.2 mm jest wysokością pomijalną) i zerową wartością górnego marginesu oblewania tekstem.
Screen 1. Frame for footnote with zero height (0.2 mm are "nocare") and with zero TopTextWrap.
wielkość górnego marginesu odpychania tekstu - wartość ta jest przypisywana dla każdej ramki która nie ma zdefiniowanego marginesu (ekran 1) i dla każdej ramki, której zmienimy wysokośćGÓRNY TextWrap
TOP TextWrap
Value of TopTextWrap - this value will be set to every TextFrame without TopTextWrap and for every TextFrame which we'll change width

skrypt kasuje wszystkie ramki oprócz pierwszej, układa ją na dole strony, dodaje puste ramki na dole stron na których występują ramki tekstowe głównego wątkuPorządkuj ramki przypisów
Reset frames with footnotes
script delete all TextFrames from second to last, move first TextFrame bottom of page, add empty TextFrames on every page with TextFrame main story

wysokość obrabianej ramkiWysokość ramki
TextFrame Height
Height of current footnotes story TextFrame 

wielkość górnego marginesu odpychania tekstu dla obrabianej ramki - każda ramka może mieć swoją wartość marginesu - pomocne, gdy trzeba przepchnąć treść głównego wątkuGórny TextWrap
Top TextWrap
Value of TopTextWrap of current footnotes story TextFrame - every TextFrame could have own value - helpfull, when you need to move text in main story to next page

ilość linii w ostatnim, widocznym akapicie obrabianej ramki - informuje, ile jeszcze wierszy tekstu ma ostatni akapit/przypisx linii w ostatnim akapicie
x text lines in last paragraph
number of text lines in last paragraph show in current footnotes story TextFrame

ilość linii w następnym, niewidocznym akapicie/przypisiex linii w następnym akapicie
x text lines in next paragraph
number of text lines in next paragraph which you will see when you growup height of current TextFrame of footnotes story

skrypt dodaje (tworzy jeżeli brakuje) styl akapitowy z linią akapitową i dodaje ramki tekstowe z tą linią nad każdą ramką przypisów, która ma chociaż jeden wiersz treści. Najlepiej uruchomić tę procedurę po ułożenia przypisów - nawet wstępnym. Przed układaniem przypisów efektu działania procedury nie będzie - ponieważ skrypt tworzy linie tylko w przypadku występowania treści przypisów. Ramka pod tę linię jest na tyle wysoka, że nie ma potrzeby powtórnego wstawiania linii, chyba, że zajdzie potrzeba skasowania którejkolwiek linii w wyniku edycji ramek z przypisami - można wtedy ręcznie skasować ramkę z linią - w tym celu należy odblokować warstwę z liniami.Dodaj/Usuń linie Add/Remove rulesscript create, if don't exists, paragraph style with ruler and create text frames with this paragraph style upper every text frame of footnotes story with more than one line of text. Run this option after setting all text frames of footnote story. Text frame for this ruler is so big, so you don't need to re-apply - if you need to delete one text frame - unlock layer with this text frames.


Klawiszologia:
Keyboard shortcuts:
strzałki LEWO/PRAWO
arrows LEFT/RIGHT
 poruszamy się po ramkach przypisów - następna/poprzednia
move to next/prevoius TextFrame
+ SHIFTprzenosimy się o 10 ramek
move by 10 TextFrames
strzałki GÓRA/DÓŁ
arrows UP/DOWN
 zmieniamy wysokość ramki o 1 mm
changes height by 1 mm
+ SHIFTzmieniamy wysokość ramki o 10 mm
changes height by 10 mm
+ CTRLzmieniamy wielkość górnego marginesu oblewania tekstem o 1 mm
changes TopTextWrap by 1 mm
Ekran 2. Powiększona ramka przypisów o 1 mm i 5 mm górnego marginesu oblewania tekstem.
Screen 2. TextFrame grow by 1 mm and with 5 mm TopTextWrap.Ekran 3. Efekt SHIFT+strzałka_do_góry - powiększenie wysokości ramki o 10 mm.
Screen 3. After SHIFT+up_arrow - height of TextFrame + 10 mm.Ekran 4. Efekt 4x CTRL+strzałka_do_góry - powiększenie górnego marginesu oblewania tekstem do wartości 9 mm.
Screen 4. 4 times CTRL+up_arrow - TopTextWrap set to 9 mm.Ekran 5. 2x strzałka_w_prawo - przenosimy się dwie ramki dalej. Widać tutaj też efekt kliknięcia Dodaj linie - zostały dodane linie, ich długość domyślnie wynosi szerokość łamu - zmniejszamy jej długość w stylu ftn_line_P, w stylu tym ustalamy również odsunięcie od ramki przypisu.
Screen 5. 2 times right_arrow - you move to second TextFrame right from current. You could see FootnoteRuler - long of this ruler is set to TextFrame width - you could change his long in ftn_line_P paragraph style. In this style you can change vertical offset.

Ściągnij Przypisy do ID 2.0.2 - TimeTrial

Download Footnotes for ID 2.0.2 - TimeTrialŚciągnij Przypisy do ID CS - TimeTrial

!!! Proszę dokonać update do wersji 3.0.1A
Please update to 3.0.1A !!!


Download Footnotes do ID CS - TimeTrial

Posted by dtp on 2005/1/20 18:35:15 (11288 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->