Mainmenu
Search
   
Scripts : Make Catalog    

Script places graphics files from specified catalog, in specified number of rows & cols or create empty frames.
Skrypt Wstawia pliki graficzne z określonego katalogu w podanej ilości kolumn i wierszy lub też tworzy puste ramki.


Insertion could be in rows or columns.
Wstawianie może odbywać się rzędami lub kolumnami.


New script window / Nowe okno skryptu
- Margins TOP/LEFT - odstępy od punktu (0,0),
- Image WIDTH/HEIGHT - szerokość/wysokość obrazka - można wpisać ręcznie, a można też wskazać dowolny prostokąt i kliknąć:
- GET SIZE (from current selection) - skrypt pobierze wymiary wskazanego obiektu,
- Gaps HORIZ/VERT - odstęp pomiędzy wstawianymi obrazkami - poziomy/pionowy,
- Resolution COLUMNS/ROWS - ilość kolumn/wierszy,
- Insert in rows - wstawianie wierszami,
- Insert in cols - wstawianie kolumnami,
- Create empty - powstaną puste ramki.


Na razie to wersja wstępna ... dojdzie wstawianie na kolejnych stronach, ścieżki do plików jako podpis ... i co tam jeszcze kto sobie zażyczy ;)

It's first, simple version. In next version - continue insertion on next page, path to placed file as description ... and everything what you want ;)

Few examples / Kilka przykładów:


4 cols x 3 rows,
manual size,
gaps=5 mm,
empty frames
4 kolumny x 3 wiersze,
podany wymiar ręcznie,
odstępy pomiędzy po 5 mm,
puste ramki4 cols x 3 rows,
size readed from selection,
gaps=5 mm,
empty frames
4 kolumny x 3 wiersze,
wymiar odczytany z zaznaczenia,
odstępy pomiędzy po 5 mm,
puste ramki


4 cols x 3 rows,
manual size,
gaps=5 mm,
inserting in cols
4 kolumny x 3 wiersze,
wymiar podany ręcznie,
odstępy pomiędzy po 5 mm,
wstawianie kolumnami4 cols x 3 rows,
manual size,
gaps=5 mm,
inserting in cols,
Fit prop.
4 kolumny x 3 wiersze,
wymiar podany ręcznie,
odstępy pomiędzy po 5 mm,
wstawianie kolumnami,
Fit prop.4 cols x 3 rows,
size readed from selection,
gaps=5 mm,
inserting in rows
4 kolumny x 3 wiersze,
wymiar odczytany z zaznaczenia,
odstępy pomiędzy po 5 mm,
wstawianie wierszami4 cols x 3 rows,
size from selection,
gaps=5 mm,
insertion in rows,
Fit prop.
4 kolumny x 3 wiersze,
wymiar odczytany z zaznaczenia,
odstępy pomiędzy po 5 mm,
wstawianie wierszami,
Fit prop.2005-07-28 23:00Now you can place images on following pages - Multipage Place - starts from Current page.
Fit proportional with Clip - max zoom to best fit.
Auto Insert On Pages - script read PageNumber (not NAME) from beginning of file name. As separator could be - space, "-", "_", ",", ".". Start from Current page. Margin Top/Left are used. List on bottom will show info about errors.
One Per Page - Place objects on next pages. Margin Top/Left are used. Start from Current page.
STOP - stop script execution.

Skrypt ma możliwość wstawiania obiektów na kolejnych stronach - CheckBox Multipage. Początek na aktualnej stronie.
Opcja Fit została rozbudowana o powiększanie ze "schowaniem" nadmiarowych brzegów zdjęcia - żeby wstawiony obiekt wypełniał całkowicie kontener.
Auto Insert On Pages - skrypt odczytuje numer strony (nie NAZWE strony) i wstawia obiekt. Są uwzgledniane wartości w polach Margins Top i Left. Lista na dole zawierać będzie informacje o ew. błędach. Numer strony musi być jako początek nazwy pliku - separatorem od reszty nazwy może być: spacja, "-", "_", ",", ".". Początek na aktualnej stronie.
One per Page - wstawia obrazki na kolejnych stronach. Są uwzgledniane wartości w polach Margins Top i Left. Początek na aktualnej stronie.
STOP - zatrzymuje działanie skryptu.2006-01-19 01:41

Now script can place Multipage PDF's.
Few bug fixes.

Rozbudowa o możliwość wstawiania wielostronicowych PDF'ów.
Poprawiona reakcja na błędy.2006-02-27 01:58Option SPINE (near Margin) give you possibility to calculate horizontal margin as INSIDE margin from centre of spread.

Opcja SPINE (obok Margin) pozwala na wyliczanie marginesu poziomego jako WEWNĘTRZNEGO - od środka rozkładówki.2006-03-27 01:18

New options:
Rotate Angle - rotate box after place - "outside" of spread if Spine option is checked.
Add Pages - add pages if needed in Multipage mode.
Grid "Center" - calculate grid from center of placed files.
Gap "+ B. sizes" - add box dimmensions when Grid is greter than (1,1)

Nowe opcje:
Rotate Angle - kąt o jaki zostanie obrócona ramka - jeżeli jest wybrana opcja Spine - obrót jest dokonywany "na zewnątrz" rozkładówki.
Add Pages - automatyczne dodawanie stron w trybie Multipage.
Grid "Center" - położenie ramek jest wyliczane względem ich środka.
Gap "+ B. sizes" - musi być zaznaczone, jeżeli nie chcemy, żeby obiekty nakladały się na siebie.Download / Ściągnij MakeCatalog CS - TimeTrial

Posted by dtp on 2006/2/27 2:01:41 (17737 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->