Mainmenu
Search
   
Scripts : Gazeta / Newspaper    

Wstępne wlewanie tekstu z ostylowaniem i korektą / Place & correct texts

Skrypt przyśpiesza i ułatwia wlewanie i wstępne opracowywanie tekstów w gazetach, czasopismach, etc. Pliki do układania muszą być plikami TXT (ale jako zwykłe pliki a nie UNICODE - ale nie ma problemu z PLiterkami i całą resztą znaczków - po prostu plik TXT nie może mieć zawartości kodowanej dwubajtowo). Preferencje należy ustawić jak poniżej, punkt (0,0) również. Skrypt analizując nazwę pliku, rozpoznaje od której do której strony ma być umieszczony tekst, jak również od którego do którego łamu. Ramki tekstowe przygotowywane są na podstawie analizy StronyWzorcowej (MP) przypisanej do aktualnie "obrabianej" strony.
Zaraz po przygotowaniu ramek tekstowych i wlaniu tekstu do nich, skrypt przypisuje do całego tekstu wybrany styl akapitowy, a następnie wykonuje polecenia zamian zdefiniowane w pliku s_r.txt.
Po lewej mamy / Left Pane:

dysk
disk
listę katalogów
directories
listę plików TXT
TXT files list
listę styli
Styles list
z listy tej wybieramy styl akapitowy, który chcemy przypisać do wstawianych tekstów
selected style will be automatically applied to placed texts
SerialReplace
(domyślnie zaznaczony)
odwieszenie zawieszonych spójników i korekta dodatkowych błędów - SekretaryKiller (dokładniejszy opis SerialReplace)
Set offset for inserted texts pozwala na ustawienie przesunięcia w przypadku, gdy numery w nazwach plików nie zgadzają się z numerami stron w dokumencie InDiego - okładka na początku
allows you to set offset starting point for placed files, when numbers in file names do not match page numbers in InDesign documents (for instance, with unnumbered cover on the beginning)
Insert selected files rozpoczyna procedurę wstawiania zaznaczonych plików TXT
Starts placing selected txt files into current document
Po prawej mamy / Right Pane:
listę wstawionych plików TXT z ich rzeczywistym położeniem na stronie (pierwszej ramki wątku)
list of placed files with actual position of the first frame
Refresh odświeża powyższą listę
refreshes list above
Delete selected story kasuje wątek wskazany na powyższej liście
removes threat selected on list above
Początek pracy ze skryptem
Starting...

Po wstawieniu pierwszego tekstu
Placing first text ...

Na prawej liście skryptu widzimy adres wstawionego pliku
... first text placedposition of inserted text is displayed in right pane

Wstawiamy kilka plików
Placing several files...

Próba ponownego wstawienia tego samego pliku
Trying to place same file again

Próba wstawienia pliku z niewłaściwą nazwą - brak spacji po adresie
Trying to place file with invalid name (no space after address field)

Kliknięcie na adresie wstawionego wątku powoduje wybranie pierwszej ramki i pokazanie jej
Click on inserted file address selects first frame if that thread and moves focus to that frame

Pytanie o potwierdzenie skasowania wybranego, wstawionego, wątku ...
Confirmation of deleting selected thread...

... i po skasowaniu
... thread deleted

Postacie plików TXT: <liczba_od><litera_od><podkreślenie><liczba_do><litera_do><spacja><dowolna reszta>.txt gdzie:
<liczba_od> wymagane numer strony OD której skrypt będzie wstawiał tekst
<litera_od> opcjonalne numer łamu OD którego skrypt ma wstawić tekst
<podkreślenie> opcjonalne wymagane jeżeli są poniższe pola
<liczba_do> opcjonalne numer strony DO której skrypt będzie wstawiał tekst
<litera_do> opcjonalne numer łamu DO którego skrypt ma wstawić tekst
<spacja> wymagane oddziela adres pliku od nazwy
<dowolna reszta> opcjonalne dodatkow informacja dla użytkownika
.txt wymagane rozszerzenie pliku - bez tego plik nie pojawi się na liście
TXT filenames syntax: <from_number><from_letter><underscore><to_number><to_letter><space><any text>.txt where:
<from_number> required number of FIRST page, where text should be placed
<from_letter> optional number of FIRST column (starting from a), where text should be placed (first column of selected page, if omitted)
<underscore> optional required, if any of subsequent parameters is used
<to_number> optional number of LAST page, to which text may flow
<to_letter> optional number of LAST column, to which text may flow
<space> required separates address field from actual file name
<any text> optional “human readable” file name
.txt required filename extension
Przykłady: 01b_02c wstep.txt 03 rozdzI.txt 04_08b rozdzII.txt 13_15 koniec.txt Examples: 01b_02c intro.txt -> to be placed from page 1 to 2 in second and third (b-c) columns 03 chapt.txt -> to be placed starting from page 3 on leftmost column, without end limits 04_08b chapter3.txt -> to be placed from leftmost column on page 4 up to second column on page 8 13_15 end.txt -> to be placed from 13 to 15 pages, without column limitations 2005-07-30 22:30 Nowe okno skryptu. Bardziej rozbudowane adresowanie RamekTextowych. Wbudowany moduł SerialReplace II. Nowe adresowanie RamekTextowych: <strona><łam><wiersz><spacja><dowolna reszta>.<rozszerzenie>gdzie:
<strona> wymagane numer strony (liczba) OD której skrypt będzie wstawiał tekst
<łam> opcjonalne numer łamu (litera) OD którego skrypt ma wstawić tekst
<wiersz> opcjonalne numer wiersza (liczba) OD którego skrypt ma wstawić tekst
<spacja> wymagane oddziela adres pliku od nazwy
<dowolna reszta> opcjonalne dodatkowa informacja dla użytkownika
<rozszerzenie> wymagane rozszerzenie pliku - bez tego plik nie pojawi się na liście
Znak "-" jest łącznikiem przedziału - OD-DO. Znak "_" oznacza rozpoczęcie nowego przedziału - ADRES1_ADRES2. Powyższe znaki można używać łącznie. New script layout. Advanced TextFrames addressing. SerialReplace II inside. New Textframes addressing: <page><column><row><space><any text>. where:
<page> required number of FIRST page, where text should be placed
<column> optional number of FIRST column (starting from a), where text should be placed (first column of selected page, if omitted)
<row> optional number of FIRST textline (starting from 1), where text should be placed (first textline of selected column on selected page, if omitted)
<space> required separates address field from actual file name
<any text> optional “human readable” file name
<extension> required filename extension
Char "-" range separator - FROM-TO. Char "_" JUMP to another page. You can use this chars together. 001A010_002B020_002B030
<1 strona><pierwszy lam><10 wiersz>
PRZESKOK
<2 strona><drugi lam><20 wiersz>
PRZESKOK
<2 strona><drugi lam><30 wiersz>
<1 page><first column><10 row>
JUMP
<2 page><second column><20 row>
JUMP
<2 page><second column><30 row>
001A010-001A020_002B020-002B030_003C030
<1 strona><pierwszy lam><10 wiersz>
DO
<1 strona><pierwszy lam><20 wiersz>
PRZESKOK
<2 strona><drugi lam><20 wiersz>
DO
<2 strona><drugi lam><30 wiersz>
PRZESKOK
<3 strona><trzeci lam><30 wiersz>
<1 page><first column><10 row>
TO
<1 page><first column><20 row>
JUMP
<2 page><second column><20 row>
TO
<2 page><third column><30 row>
JUMP
<3 page><third column><30 row>
001A010-001A020-001A030_002B020-002B030-002B040_003C030
<1 strona><pierwszy lam><10 wiersz>
DO
<1 strona><pierwszy lam><20 wiersz>
ten adres zostanie zignorowany ponieważ znajduje się w środku przedziału
DO
<1 strona><pierwszy lam><30 wiersz>
PRZESKOK
<2 strona><drugi lam><20 wiersz>
DO
<2 strona><drugi lam><30 wiersz>
ten adres również zostanie zignorowany ponieważ również znajduje się w środku przedziału
DO
<2 strona><drugi lam><40 wiersz>
PRZESKOK
<3 strona><trzeci lam><30 wiersz>
<1 page><first column><10 row>
TO
<1 page><first column><20 row>
this address will be ignored - is inside range
TO
<1 page><first column><30 row>
JUMP
<2 page><second column><20 row>
TO
<2 page><second column><30 row>
this address will be ignored - is inside range
TO
<2 page><second column><40 row>
JUMP
<3 page><third column><30 row>
001A010-001A020-002B020-002B030-003C030
<1 strona><pierwszy lam><10 wiersz>
DO
<1 strona><pierwszy lam><20 wiersz>
DO
<2 strona><drugi lam><20 wiersz>
DO
<2 strona><drugi lam><30 wiersz>
DO
<3 strona><trzeci lam><30 wiersz>
<1 page><first column><10 row>
TO
<1 page><first column><20 row>
TO
<2 page><second column><20 row>
TO
<2 page><second column><30 row>
TO
<3 page><third column><30 row>
powyższy przykład można zapisać również w postaci:
<1 strona><pierwszy lam><10 wiersz>
DO
<3 strona><trzeci lam><30 wiersz>
above example could be simplified:
<1 page><first column><10 row>
TO
<3 page><third column><30 row>
Przykład wstawienia pliku PDF.PDF place example.
Ściągnij Newspaper CS1 - TimeTrial Ściągnij Newspaper CS2 - TimeTrial Download Newspaper CS1 - TimeTrial Download Newspaper CS2 - TimeTrial


Updates History:

2006-06-14 00:47

Fixed SerialReplace.

Poprawione SerialReplace.


2006-06-10 16:59
Now, after placing some files, you can run SerialReplace on just placed stories, all stories in document or selected story.

Teraz, po umieszczeniu partii plików, można uruchomić SerialReplace i obrobić: wstawione wątki, wszystkie wątki w dokumencie lub tylko wybrany wątek.


2006-05-30 21:47
By the Place function a new functionality is added. After placing each text these functionality reassignes character and paragraph styles, so all local formatting is "trashed".
BookStyle script was added, too.

Po umieszczeniu każdego pliku jest wykonywana zamiana stylu "sam na siebie" w celu usunięcia lokalnego formatowania.
Dodałem też BookStyle.


2005-08-17 14:08
kilka poprawek - few bug fixes

Posted by dtp on 2005/7/31 1:08:57 (9969 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->