Mainmenu
Search
New Downloads
New Descriptions
   
Scripts : Multi FindReplace GREP    

Script helps in finding phrases where each character is styled with different Character Style. Found phrases can be changed by replacing contents and/or changing Character Style applied to each character separately.
Skrypt pozwala na wyszukanie i zamianę ciągów znaków, gdzie każdy znak wyszukiwanego ciągu może mieć przypisany inny styl znakowy. Zawartość znalezionych zwrotów może zostać zmieniona jak również mogą zostać zmienione przypisane style znakowe.

Posted by robin on 2010/1/18 11:19:46 (8576 reads) Read More... | 4855 bytes more | Comments?

   
Scripts : MathType2ID    

Script will help you to arrange Equations from MathType.
Skrypt pomaga w układaniu wzorów z MathType.

Posted by robin on 2009/10/27 1:01:34 (11087 reads) Read More... | 7610 bytes more | Comments?

   
Scripts : Para2Anchored    

Script will help you to convert Paragraphs with applied selected Paragraph Styles to Anchored TextFrames. Skrypt pomaga w konwersji Akapitów ostylowanych wskazanym Stylem Akapitowym na ramki zakotwiczone.

Posted by robin on 2009/10/21 11:47:41 (7299 reads) Read More... | 8348 bytes more | Comments?

   
Scripts : Package + PDF    

Script create PACKAGE and/or export to PDF selected files.
You can set all options available in UI for PACKAGE, and specify preset for PDF.
You can also specify destination folder.
You can Export to PDF as single pages
Skrypt tworzy PACKAGE i/lub PDF dla wybranych plików.
Dla PACKAGE można ustawić wszystkie opcje dostępne w InDesignie.
Można również wskazać katalog docelowy.
Można wyexportować PDF'y jako pojedyncze strony.

Posted by robin on 2009/2/27 16:33:04 (12455 reads) Read More... | 4447 bytes more | Comments?

   
Scripts : RunningHeader II    

Skrypt Tworzy Żywą Paginę Script create RunningHeaders

Posted by robin on 2007/3/7 0:39:30 (10544 reads) Read More... | 11096 bytes more | Comments?

   
Scripts : FormatStory    

Script will format Story using Rules. Skrypt formatuje wątek za pomocą reguł.

Posted by robin on 2007/1/15 21:16:16 (9678 reads) Read More... | 23904 bytes more | Comments?

   
Scripts : TableEdit II Fit Vertically    


Script helps to justify vertically selected table rows, using cell top/bottom margins parameter. Top/bottom margins of selected group of cells are increased to fit required height of selected table rows Skrypt pomaga w pionowym wyjustowaniu wierszy tabelki, zwiększając odpowiednio marginesy górne/dolne komórek zaznaczonej części tabeli tak, by wypełniły zadaną wysokość.

Posted by robin on 2007/1/14 21:21:01 (7689 reads) Read More... | 3443 bytes more | Comments?

   
Scripts : TableStyles II    

In this tool you can define Cell Styles, Row/Col Styles and TableStyles (in test phase) which can be applied to cells, rows or columns in a table, like you can do it for text paragraph or for characters in InDesign itself. Skrypt ten pozwala definiować i używać style Komórkowe, Wierszowo-Kolumnowe i Tabelkowe (końcowe testy). Styli tych można używać podobnie jak styli znakowych lub akapitowych.

Posted by robin on 2006/12/26 3:01:22 (16591 reads) Read More... | 9079 bytes more | Comments?

   
Scripts : AlternateStyles    

Script use rules to style paragraphs alternatively Skrypt pozwala na naprzemienne stylowanie akapitów

Posted by robin on 2006/8/29 13:48:49 (10899 reads) Read More... | 8750 bytes more | Comments?

   
Scripts : SerialReplace    

Script for serial text replace with styles
Script work like tape player - executes Find/Change rules writed in text file
Skrypt do seryjnej zamiany tekstów z uwzględnieniem ostylowania
Skrypt jest jak magnetofon - odtwarza zapisane w pliku tekstowym regułki Find/Change

Posted by dtp on 2006/5/14 1:50:04 (12705 reads) Read More... | 15869 bytes more | 1 comment

(1) 2 3 4 »