Mainmenu
Search


. . . F R E E . . . U P G R A D E S . . . F O R E V E R . . .

Main : InDesign : Misc :  (1) 2 3 4 »


Sort by:  Title () Date () Rating () Popularity ()
Files currently sorted by: Title (A to Z)


Version: 1
Submitted Date:
2005/9/11
Downloaded 4524 times Hits: 4524
File Size Size: 439.91 KB
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  Actions - ID CS1 & CS2 Popular
Description:
Skrypt pozwala na tworzenie akcji i wykonywanie ich.

wersja wstępna

krótki opis ;)

z listy na górze wybieramy komende/akcję, którą chcemy żeby skrypt wykonał
wybranie i kliknięcie - spowoduje wsatawnienie wybranej komendy ponizej wybranej na liście
gdy chcemy którąś komende/akcję usunąć z listy - prawy przycisk myszki na niej i DELETE
Status:

Version: 2
Submitted Date:
2006/7/3
Downloaded 3938 times Hits: 3938
File Size Size: 756.00 KB
Net price:
100 EUR
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  CalendarMaker Popular
Description:
Script create InDesignTaggedText for calendars.
2006-07-03 21:55
Few fixes.

Kilka poprawek.


2006-06-30 21:30
Few fixes.

Kilka poprawek.


2006-04-26 10:55

Fixed error '97'.

Now - when you set DAY SEP other than "TAB" - script set ParagraphStyle corresponding to day - "day_monday", "day_tuesday", "day_wednesday", ... - THIS give you possibility to set different alignment for every day in week - useful when your calendar have week per spread - for monday, tuesday, wednesday you can set LEFT alignment - for other day RIGHT alignment.
Script ALWAYS set CharacterStyle corresponding to day and CharacterStyle "holiday" for holiday day - no matter what you selected in DAY SEP.2006-04-25 10:00

First - unzip package.

You will get EXE file and two subfolders.
You can freely modify TXT files, but:
- "dayname.txt" contain your own names of days,
- "monthname.txt" contain your own names of months,
- "cal_" as preceding and ".txt" as type of file - is needed for files with FirstNames and holidays,


- "cal_*.txt" have structure:
* first_column - month number,
* second_column - day in month,
* all other columns - data for script,
first_column and second_column - are "address" for other columns
in example files - data are stored sorted by month and day - but you can sortf by other columns.


Script window:
- on left you have list of "languages" - script recognise dirs with TWO letter names as source of data. You can add unlimited number of languages as sub dirs with national calendar data.
- on top you see:
* currently selected year and slider to change current year,
* months - click with CTRL for more than one month in exported file,
* EXPORT button,
* EMPTY DAYS BEFORE MONTH - this option let you insert leading empty "days" - usefull when you want to create mini months - only days numbers with TAB as separator,
* TXT FILE NAME - this name will be used to save exported data,
- below months - you can set separator for day, week and month,


In script window you can:
- click on column's header to set ON/OFF for output,
- move columns - to set your own order of finall data,
- insert separator columns - by clicking on column's header and selecting ADD NEW SEPARATOR,
- use data in column as holidays info - right click on column's header - days with holidays will be marked as green,
- type your own separator betwen columns - click in any cell inside SEP column and select CUSTOM SEPARATOR - next select SET TO ALL IN COLUMN,
* as SEPARATOR you can type any text you want - but remember to follow "<" and ">" by "\" ("\<")
* if you need to type UNICODE char - type it's UNICODE code as <0x0000> (script automatically convert all UNICODE codes to Characters and show them correctly),
- doubleclick on any day (row) - turn this day to holiday (green) or regular day,


if you set DAY SEP to TAB and "activate" WEEK NUMBER column - script add WEEK NUMBER on beginning of row,
if DAY SEP will be set to something else - WEEK NUMBER will be exported in selected order,


every field in day (row) will have applied CharStyle with corresponding name - "monday", "tuesday", wednesday", ...
holiday CharStyle will be set for rows marked with GREEN color,
because all columns in day are marked with same CharStyle - export columns as separate files - in future I will add more ParaStyles and CharStyles.

you can select any cell and hit ENTER to go to EDIT mode - you can type your own text - but this changes DON'T be written to original file !!
(better description soon)
Status: TimeTrial 10 days/dni
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

Version: 2
Submitted Date:
2007/2/12
Downloaded 4978 times Hits: 4978
File Size Size: 400.00 KB
Net price:
100 EUR
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  Document Structure CS1 & CS2 Popular
Description:
Skrypt pokazuje obiekty dokumentu w postaci drzewka. Script show document structure as tree.

2006-10-24 15:31
Added - now single TextFrame grouped with other objects will move to selected layer.
Pojedyńcze ramki textowe zgrupowane z innymi obiektami zostaną wyciągnięte z grupy i przeniesione na wybraną warstwę.


2006-01-24 17:12
Added option to select objects by TYPE - Rectangle, TextFrame, Oval, etc.
Few bugs fixed.

Doszła opcja wyboru obiektów wg. ich typu - RamkaTextowa, Prostokąt, Owal, itp.
Poprawiłem kilka błędów.


2005-07-13 21:52
BAAAARDZO przyśpieszyłem Move ;)

Now - Move is working FASTER ;)


2005-07-13 10:43
- dodałem opcję zaznaczania obiektów o takich samych właściwościach (prawy przycisk myszki na wybranej właściwości),
- dodałem opcję przenoszenia zaznaczonych (Checked) obiektów na wybraną warstwę

- add option to check all objects with same properties (right click on selected property)
- add option to move checked objects to selected Layer
Status: TimeTrial 10 days/dni
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

Version: 1
Submitted Date:
2007/8/28
Downloaded 2975 times Hits: 2975
File Size Size: 35.00 KB
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  FontCatalog - ID 202/CS1/CS2/CS3 Popular
Description:
Script create samples of all fonts visible in InDesign
If you check SAMPLE TEXT - script will create samples using SAMPLE TEXT - if you don't check it - script will use font name as sample.

Skrypt tworzy liste fontow i odmian widocznych w InDesignie
Jeśli zostanie zaznaczona opcja SAMPLE TEXT - skrypt użyje jako próbki wprowadzonego tekstu - jeżeli nie - nazwa fontu będzie próbką
Status: free

Version: 2
Submitted Date:
2006/5/6
Downloaded 4497 times Hits: 4497
File Size Size: 451.74 KB
Net price:
50 EUR
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  FrameCapacity - ID CS1 & CS2 Popular
Description:
Script add information about number of characters possibly to type in all TextFrames.

Script create:
two layers:
FrameCapacity - this layer will contain info about number of characters in TextFrame - in brackets total info for Story,
FrameArea - preview of TextColumns area,

two colors:
FrameAreaFill - fill color for TextColumns preview,
FrameAreaBorder - stroke color for frames,

CharacterStyles:
FrameCapacity(Large|Middle|Small) - three styles for different size of TextFrames.Skrypt dodaje informację o ilości znaków możłiwych do wpisania w ramki textowe.

Skrypt tworzy:
dwie warstwy:
FrameCapacity - z informacją o ilości znaków które mogą zostać wpisane do ramki - w nawiasie Total dla wątku
FrameArea - obszary zarysu kolumn w ramkach

dwa kolory:
FrameAreaFill - kolor wypełnienia dla kolumn w ramkach z zarysem powierzchni
FrameAreaBorder - kolor obrysu dla ramek

style znakowe:
FrameCapacity(Large|Middle|Small) - ten styl jest przypisywany dla informacji liczbowych

2005-08-17 11:30
Few bug fixes.
Kilka poprawek.


2005-08-17 12:30
Added info about work progress.
Informacja o postępie prac.

2005-09-13 02:42
New version.
Nowa wersja.SCRIPT DON'T MODIFY CONTENTS OR SIZE OF EXISTING TEXT FRAMES - duplicates are created on new layer.

Skrypt W ŻADEN SPOSÓB nie ingeruje w zawartość istniejących ramek textowych - tworzy duplikaty i przenosi je na nowe warstwy.
Status: TimeTrial 10 days/dni
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

Version: 1
Submitted Date:
2006/11/17
Downloaded 2892 times Hits: 2892
File Size Size: 24.00 KB
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  Inks Tester - ID CS1 & CS2 Popular
Description:
Script will show you info about all inks/channels used in all images in current document.
Tool is usefull when you need to find external spot color.
DoubleClick on FileName will show you graphics in document.

Skrypt pokazuje informacje o użytych kolorach/kanałach w plikach graficznych podlinkowanych do dokumentu.
Skrypt jest użyteczny gdy trzeba znaleźć grafikę, która "przywlekła" niechciany kolor spotowy - np. PANTONE.
Dwuklik na nazwie pliku pokaże obrazek w InDesignie.
Status: free

Version: 1
Submitted Date:
2006/4/14
Downloaded 3957 times Hits: 3957
File Size Size: 470.76 KB
Net price:
50 EUR
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  LinksAsText - ID CS1 Popular
Description:
Improved version of LinksAsText - CS1 - free

Now you can move TextFrame with caption to top or bottom of linked file.gap - the gap from top/bottom edge of link
height - height of new TextFrame
Top - when checked - new TextFrame will be created above frame of linked file - if unchecked (default) - new TextFrame will be created below frame of linked file.

if gap=0 - TextFrame get specified heigh and will be created on Top or Bottom of frame of linked file.

set gap and height to "0" for TextFrame over frame of linked file.
Status: TimeTrial 10 days/dni  /  Buy on ShareIt
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

Version: 1
Submitted Date:
2006/2/27
Downloaded 4675 times Hits: 4675
File Size Size: 64.00 KB
Rating:
9.00 (1 vote)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  LinksAsText - ID CS1 - free Popular
Description:
2006-02-19 17:21
Fixed bug when connecting to InDesign.
Poprawiony błąd komunikacji z InDesign'em.

2006-02-14 01:30
Added more info in EXPORT AS LIST option / Dodatkowe opcje przy exporcie listy linków:
- FilePath
- FileName
- FileType
- FileStatus
- LayerName
- ActualPPI
- EffectivePPI
- HxV Scale
- RotAngle
- ParentRotAngle
- Size(WxH)
- ParentSize(WxH)
- ColorSpace


2006-01-30 00:12
Options for working on Stories.
Select MODE from dropdown list - on top of script window.

Dodałem opcje wymiany obrazkow na linki w wątkach.
Proszę wybrać tryb pracy z listy na górze.


2006-01-20 23:30

Added:
- Break Path and FileName - select if you want to have path in one line and FileName in second line - CharStyle will be set to FileName only,
- delete EXTension - you can place only FileName without extension - if FileNamen is caption,
- Reload - now you don't need to restart script when another document is opened.

Dodatki:
- Break Path and FileName - powoduje wstawienie ENTER'a pomiędzy ścieżkę i nazwę pliku - do nazwy pliku, jako dodatkowy wyróżnik, zostanie przypisany styl znakowy,
- deleteEXTension - w ramce bedzie tylko nazwa pliku - bez rozszerzenia,
- Reload - po przełączeniu się na inny dokument wystarczy kliknąć - nie trzeba powtórnie uruchamiać skryptu.Tips&Tricks:
unlock layer with TextFrames
select all TextFrames - ALT+CLICK on layer in LayerPalette
CTRL+B (TextFrames properties)
set VerticalAlign and Margins

odbezpiecz warstwę z ramkami textowymi
wybierz wszystkie ramki - ALT+CLICK na warstwie w palecie warstw
CTRL+B (opcje ramki textowej)
ustaw wyrównanie pionowe i marginesy
Script create TextFrames (on new layer) with full_path+file_name or file_name only of linked graphics as contents. ParaStyle is created and all text frames have vertical justification set to center.
Select layer to process and click START.
Option AREA - rectangle with 10% opacity, blend mode normal as area of placed link.


Skrypt tworzy ramki tekstowe (na nowej warstwie) i wypełnia je ścieżką_do_pliku+nazwą_pliku lub tylko nazwą_pliku podlinkowanych grafik. Jest tworzony styl akapitowy a wszystkie ramki maja centralne justowanie pionowe.
Proszę wybrać warstwę do "obróbki" i kliknąć START.
Opcja AREA - przeźroczystość 10%, zwykły tryb mieszania - prostokąt pokazujący obszar podlinkowanego obiektu.
Status: free

Version: 1
Submitted Date:
2006/4/14
Downloaded 3868 times Hits: 3868
File Size Size: 470.76 KB
Net price:
50 EUR
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  LinksAsText - ID CS2 Popular
Description:
Improved version of LinksAsText - CS2 - free

Now you can move TextFrame with caption to top or bottom of linked file.gap - the gap from top/bottom edge of link
height - height of new TextFrame
Top - when checked - new TextFrame will be created above frame of linked file - if unchecked (default) - new TextFrame will be created below frame of linked file.

if gap=0 - TextFrame get specified heigh and will be created on Top or Bottom of frame of linked file.

set gap and height to "0" for TextFrame over frame of linked file.
Status: TimeTrial 10 days/dni  /  Buy on ShareIt
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

Version: 1
Submitted Date:
2006/2/27
Downloaded 4267 times Hits: 4267
File Size Size: 64.00 KB
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  LinksAsText - ID CS2 - free Popular
Description:
2006-02-19 17:21
Fixed bug when connecting to InDesign.
Poprawiony błąd komunikacji z InDesign'em.

2006-02-14 01:30
Added more info in EXPORT AS LIST option / Dodatkowe opcje przy exporcie listy linków:
- FilePath
- FileName
- FileType
- FileStatus
- LayerName
- ActualPPI
- EffectivePPI
- HxV Scale
- RotAngle
- ParentRotAngle
- Size(WxH)
- ParentSize(WxH)
- ColorSpace


2006-01-30 00:12
Options for working on Stories.
Select MODE from dropdown list - on top of script window.

Dodałem opcje wymiany obrazkow na linki w wątkach.
Proszę wybrać tryb pracy z listy na górze.


2006-01-20 23:30

Added:
- Break Path and FileName - select if you want to have path in one line and FileName in second line - CharStyle will be set to FileName only,
- delete EXTension - you can place only FileName without extension - if FileNamen is caption,
- Reload - now you don't need to restart script when another document is opened.

Dodatki:
- Break Path and FileName - powoduje wstawienie ENTER'a pomiędzy ścieżkę i nazwę pliku - do nazwy pliku, jako dodatkowy wyróżnik, zostanie przypisany styl znakowy,
- deleteEXTension - w ramce bedzie tylko nazwa pliku - bez rozszerzenia,
- Reload - po przełączeniu się na inny dokument wystarczy kliknąć - nie trzeba powtórnie uruchamiać skryptu.Tips&Tricks:
unlock layer with TextFrames
select all TextFrames - ALT+CLICK on layer in LayerPalette
CTRL+B (TextFrames properties)
set VerticalAlign and Margins

odbezpiecz warstwę z ramkami textowymi
wybierz wszystkie ramki - ALT+CLICK na warstwie w palecie warstw
CTRL+B (opcje ramki textowej)
ustaw wyrównanie pionowe i marginesy
Script create TextFrames (on new layer) with full_path+file_name or file_name only of linked graphics as contents. ParaStyle is created and all text frames have vertical justification set to center.
Select layer to process and click START.
Option AREA - rectangle with 10% opacity, blend mode normal as area of placed link.


Skrypt tworzy ramki tekstowe (na nowej warstwie) i wypełnia je ścieżką_do_pliku+nazwą_pliku lub tylko nazwą_pliku podlinkowanych grafik. Jest tworzony styl akapitowy a wszystkie ramki maja centralne justowanie pionowe.
Proszę wybrać warstwę do "obróbki" i kliknąć START.
Opcja AREA - przeźroczystość 10%, zwykły tryb mieszania - prostokąt pokazujący obszar podlinkowanego obiektu.
Status: free